Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

M (71 termer)

Engelska Svenska
main field of study huvudområde
huvudsakligt område
main subject
major subject
huvudämne
make-up assignment restuppgift
management by objectives målstyrning
manufacturing, surface and joining technology bearbetnings-, yt- och fogningsteknik
marine engineering marin teknik
Master in Education in Music musiklärarexamen
Master of …. with specialisation in…./with a major in…./in… magisterexamen med ämnesdjup
Master of Arts in Education
Master of Science in Education Master’s degree (240/270/300/330 credits) MEd
lärarexamen på avancerad nivå
Master of Education for the Upper Secondary School. gymnasielärarexamen
Master of Fine Arts in Church Music organistexamen
Master of…. magisterexamen med ämnesbredd
Master’s (120 credits) dissertation
Master’s (120 credits) thesis
masteruppsats
Master’s (120 credits) programme masterprogram
Master’s (60 credits) dissertation
Master’s (60 credits) thesis
magisteruppsats
Master’s (60 credits) programme magisterprogram
materials chemistry materialkemi
materials engineering materialteknik
materials science teknisk materialvetenskap
mathematical analysis matematisk analys
mathematics matematik
maximum permitted period of study bruttostudietid
means tested inkomstprövad
means-tested supplement inkomstprövat tillägg
mechanical engineering maskinteknik
media and communication technology medieteknik
media and communications medie- och kommunikationsvetenskap
media engineering mediateknik
media studies medievetenskap
medical and health sciences medicin och hälsovetenskap
medical bioscience medicinsk biovetenskap
medical biotechnology medicinsk bioteknik
medical biotechnology medicinsk bioteknologi
medical engineering medicinteknik
medical equipment engineering medicinsk apparatteknik
medical ergonomics medicinsk ergonomi
medical ethics medicinsk etik
medical genetics medicinsk genetik
medical image processing medicinsk bildbehandling
medical laboratory and measurements technologies medicinsk laboratorie- och mätteknik
medical materials medicinsk material- och protesteknik
medical physicist sjukhusfysiker
medicinal chemistry läkemedelskemi
medicine medicin
mentor mentor
merit rating
grade tariff
meritvärde
metallurgy and metallic materials metallurgi och metalliska material
meteorology and atmospheric sciences meteorologi och atmosfärforskning
methodology course metodikkurs
microbiology mikrobiologi
microbiology in the medical area mikrobiologi inom det medicinska området
mid-way review halvtidskontroll
halvtidsseminarium mittgenomgång
midwife barnmorska
mineral and mine engineering mineral- och gruvteknik
minimum requirement minimikrav
mobility rörlighet
mobilitet
mobility grant
exchange scholarship
utbytesstipendium
mock exam
practice examination
övningsskrivning
mode of assessment
examination format
examinationsform
moderated off-campus examination
invigilated off-campus examination /UK/ proctored off-campus examination /US/
tentamen på annan ort
modern languages moderna språk
module delkurs
monitoring of courses and programmes utbildningsbevakning
monograph monografi
MOOC
massive open online course
mooc-kurs
mooc öppen webbkurs
morphology morfologi
multidisciplinarity mångvetenskap
flervetenskap
multidisciplinary mångvetenskaplig
flervetenskaplig
music musik
musicology musikvetenskap
mutual academic recognition ömsesidigt akademiskt erkännande av högre utbildning
Till toppen av sidan