Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Resultat:

176 träffar

F

Svenska

fabrikation

Engelska

fabricated data

Svenska

fackhögskola

Engelska

specialised higher education institution

Svenska

fackspråk

Engelska

language for special purposes
LSP

Svenska

faktiskt studieresultat (se läranderesultat)

Engelska

Svenska

fakultet

Engelska

faculty
school

Svenska

fakultetsanslag

Engelska

direct government funding for research and third-cycle programmes

Svenska

fakultetskansli

Engelska

faculty office

Svenska

fakultetsnämnd

Engelska

faculty board

Svenska

fakultetsopponent (se opponent)

Engelska

Svenska

fakultetsövergripande

Engelska

interfaculty

Svenska

fallstudie

Engelska

case study

Svenska

farkostteknik

Engelska

vehicle engineering

Svenska

farmaceutisk synteskemi

Engelska

pharmaceutical chemistry

Svenska

farmaceutiska vetenskaper

Engelska

pharmaceutical sciences

Svenska

farmaci

Engelska

pharmaceutics

Svenska

farmacie doktorsexamen

Engelska

Degree of Doctor of Philosophy in Pharmaceutical Science

Svenska

farmacie högskoleexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Pharmaceutical Science

Svenska

farmacie kandidatexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Pharmaceutical Science

Svenska

farmacie licentiatexamen

Engelska

Degree of Licentiate of Pharmaceutical Science

Svenska

farmacie magisterexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Pharmaceutical Science (60 credits)

Svenska

farmacie masterexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Pharmaceutical Science (120 credits)

Svenska

farmakologi

Engelska

pharmacology

Svenska

farmakologi och toxikologi

Engelska

pharmacology and toxicology

Svenska

fasta forskningsresurser

Engelska

fixed direct government funding for research

Svenska

fastighetsmäklare

Engelska

estate agent

Svenska

fastställa kursplan

Engelska

adopt a course syllabus

Svenska

fil. dr (se filosofie doktorsexamen)

Engelska

Svenska

fil.dr (se filosofie doktorsexamen)

Engelska

Svenska

filmvetenskap

Engelska

studies on film

Svenska

filosofi

Engelska

philosophy

Svenska

filosofie doktor (se filosofie doktorsexamen)

Engelska

Svenska

filosofie doktorsexamen

Engelska

Degree of Doctor of Philosophy

Svenska

filosofie högskoleexamen

Engelska

Higher Education Diploma of Arts
Higher Education Diploma of Science

Svenska

filosofie kandidatexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Arts
Degree of Bachelor of Science , Degree of Bachelor of Social Science

Svenska

filosofie licentiatexamen

Engelska

Degree of Licentiate of Arts
Degree of Licentiate of Science , Degree of Licentiate of Social Science

Svenska

filosofie magisterexamen

Engelska

Degree of Master of Arts (60 credits)
Degree of Master of Science (60 credits)

Svenska

filosofie masterexamen

Engelska

Degree of Master of Arts (120 credits)
Degree of Master of Science (120 credits)

Svenska

filosofisk fakultet

Engelska

faculty of humanities
faculty of arts

Svenska

finansieringsplan för studiefinansiering inom högskoleutbildning på forskarnivå

Engelska

funding plan for third-cycle programmes

Svenska

fisk- och akvakulturforskning

Engelska

fish and aquacultural science

Svenska

fjärranalysteknik

Engelska

remote sensing

Svenska

fjärrundervisning (se distansundervisning)

Engelska

Svenska

flervetenskap (se mångvetenskap)

Engelska

Svenska

flervetenskaplig (se mångvetenskaplig)

Engelska

Svenska

flexibel utbildning

Engelska

flexible learning

Svenska

flyglärarexamen

Engelska

Diploma of Education in Aviation

Svenska

folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Engelska

public health, global health, social medicine and epidemiology

Svenska

folkhögskola

Engelska

folk high school
independent adult education college

Svenska

folkhögskollärare

Engelska

folk high school teacher

Svenska

folkhögskollärarexamen

Engelska

Higher Education Certificate in Folk High School Education

Svenska

for credit (se poänggivande)

Engelska

Svenska

formativ utvärdering
fortlöpande utvärdering

Engelska

formative evaluation

Svenska

formell behörighet

Engelska

formal entry requirements

Svenska

formell utbildning

Engelska

formal education

Svenska

forskaranställning

Engelska

research appointment
research post

Svenska

forskarassistent

Engelska

postdoctoral research fellow
research associate

Svenska

forskare

Engelska

researcher

Svenska

forskarexamen (se examen på forskarnivå)

Engelska

Svenska

forskarflykt

Engelska

brain drain

Svenska

forskargrupp
forskarlag

Engelska

research team

Svenska

forskarhandledare

Engelska

doctoral supervisor
research supervisor

Svenska

forskarkarriär

Engelska

research career

Svenska

forskarkollegium

Engelska

research faculty

Svenska

forskarlag (se forskargrupp)

Engelska

Svenska

forskarnivå

Engelska

third cycle

Svenska

forskarskola

Engelska

graduate school

Svenska

forskarstipendium (se forskningsstipendium)

Engelska

Svenska

forskarstudent (se doktorand)

Engelska

Svenska

forskarstuderande (se doktorand)

Engelska

Svenska

forskarstudier
doktorandstudier

Engelska

doctoral studies

Svenska

forskarstudier (se högskoleutbildning på forskarnivå)

Engelska

Svenska

forskartjänst (se forskaranställning)

Engelska

Svenska

forskarutbildning (se högskoleutbildning på forskarnivå)

Engelska

Svenska

forskarutbildningskurs
doktorandkurs

Engelska

third-cycle course
doctoral course

Svenska

forskarutbildningsnämnd

Engelska

research programmes board
third-cycle programmes board , doctoral programmes board

Svenska

forskarutbildningsämne

Engelska

third-cycle subject area

Svenska

forskarutbyte

Engelska

researcher exchange

Svenska

forskning
vetenskaplig forskning

Engelska

research

Svenska

forskning och utveckling
FoU

Engelska

research and development
R&D

Svenska

forsknings- och utvecklingsföretag

Engelska

research and development company

Svenska

forskningsanknytning

Engelska

research basis

Svenska

forskningsanslag

Engelska

direct government funding for research

Svenska

forskningsassistent

Engelska

research assistant

Svenska

forskningsbidrag

Engelska

research grant

Svenska

forskningscenter (se forskningscentrum)

Engelska

Svenska

forskningscentrum
forskningscenter

Engelska

research centre

Svenska

forskningserfarenhet

Engelska

research experience

Svenska

forskningsetik

Engelska

research ethics

Svenska

forskningsfinansierande myndighet

Engelska

research funding agency

Svenska

forskningsfinansiering

Engelska

research funding

Svenska

forskningsfinansiär

Engelska

research funding body

Svenska

forskningsfusk (se vetenskaplig oredlighet)

Engelska

Svenska

forskningsinformation

Engelska

dissemination of research results

Svenska

forskningsinstitut

Engelska

research institute

Svenska

forskningsledare
vetenskaplig ledare

Engelska

head of research
research director , research group leader

Svenska

forskningsmedel

Engelska

research funding

Svenska

forskningsmetodik

Engelska

research methodology

Svenska

forskningsnämnd

Engelska

research board

Svenska

forskningsområde

Engelska

research domain

Svenska

forskningsorgan

Engelska

research body

Svenska

forskningspark

Engelska

science park
research park

Svenska

forskningspolitik

Engelska

research policy

Svenska

forskningsproblem

Engelska

research issue

Svenska

forskningsprogram

Engelska

research programme

Svenska

forskningsprojekt

Engelska

research project

Svenska

forskningsresultat

Engelska

research results
research findings

Svenska

forskningsråd

Engelska

government research funding body
research council

Svenska

forskningssekreterare

Engelska

research officer

Svenska

forskningsskicklighet

Engelska

research skills
research expertise

Svenska

forskningsstiftelse

Engelska

research foundation

Svenska

forskningsstipendium
forskarstipendium

Engelska

research scholarship
research grant

Svenska

forskningsuppdrag

Engelska

research assignment

Svenska

forskningsämne

Engelska

research subject

Svenska

forskningsämnesgrupp

Engelska

field of application

Svenska

forskningsämnesområde

Engelska

field of research and development

Svenska

forskningsöversikt

Engelska

research overview

Svenska

fortbildad

Engelska

further qualified
with further qualifications

Svenska

fortbildning

Engelska

continuing professional development
CPD

Svenska

fortbildningskurs

Engelska

continuing professional development course
CPD course

Svenska

fortlöpande utvärdering (se formativ utvärdering)

Engelska

Svenska

fortsättningskurs (se kurs)

Engelska

Svenska

fortsättningsregistrering

Engelska

continued registration

Svenska

fotonik

Engelska

photonics

Svenska

FoU (se forskning och utveckling)

Engelska

Svenska

framläggning av avhandling

Engelska

thesis submission

Svenska

framstående utbildningsmiljö

Engelska

Centre of Excellence in Higher Education

Svenska

freemover-student
freemoverstudent

Engelska

non-exchange student
free mover

Svenska

freemoverstudent (se freemover-student)

Engelska

Svenska

fribelopp

Engelska

earned income allowance

Svenska

fristående kurs

Engelska

freestanding course

Svenska

full kostnadstäckning

Engelska

fully financed
fully funded

Svenska

fullföljd utbildning (se fullgjord utbildning)

Engelska

Svenska

fullgjord utbildning
fullföljd utbildning

Engelska

completed education

Svenska

fup (se förutbildningspoäng)

Engelska

Svenska

FUP (se förutbildningspoäng)

Engelska

Svenska

fusion, plasma och rymdfysik

Engelska

fusion, plasma and space physics

Svenska

fusk

Engelska

cheating

Svenska

fysik

Engelska

physics
physical sciences

Svenska

fysikalisk kemi

Engelska

physical chemistry

Svenska

fysiologi

Engelska

physiology

Svenska

fysioterapeutexamen
sjukgymnastexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Physiotherapy

Svenska

fysioterapi

Engelska

physiotherapy

Svenska

fysisk geografi

Engelska

physical geography

Svenska

fältstudier

Engelska

field studies

Svenska

färdighet

Engelska

proficiency
skills

Svenska

färdighet och förmåga

Engelska

competence and skills

Svenska

fördjupad

Engelska

specialised
advanced , in-depth

Svenska

fördjupning inom huvudområdet
progression inom huvudområdet

Engelska

specialised study in the main field

Svenska

fördjupningsarbete

Engelska

advanced study project

Svenska

fördjupningskurs (se kurs)

Engelska

Svenska

föregående utbildning

Engelska

prior education

Svenska

föreläsare

Engelska

lecturer

Svenska

föreläsning

Engelska

lecture

Svenska

föreläsningssal

Engelska

lecture hall

Svenska

föreskrift

Engelska

regulation
directive

Svenska

föreståndare

Engelska

director
supervisor

Svenska

företagsdoktorand
industridoktorand

Engelska

externally employed doctoral student

Svenska

företagsekonomi

Engelska

business administration

Svenska

företagsinkubator
inkubator

Engelska

business incubator
incubator

Svenska

författningsbestämmelser

Engelska

legislative regulations
legislative provisions

Svenska

förkunskaper

Engelska

prior knowledge

Svenska

förkunskapskrav (se behörighetskrav)

Engelska

Svenska

förnyelsebar bioenergi

Engelska

renewable bioenergy research

Svenska

förordnande

Engelska

appointment

Svenska

förskollärarexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Arts in Pre-School Education

Svenska

förstagångsregistrering

Engelska

first registration

Svenska

förstahandssökande

Engelska

first choice applicant

Svenska

förstudie

Engelska

pilot study

Svenska

förtroendearbetstid

Engelska

non-regulated working hours
unmeasured time

Svenska

förtur

Engelska

priority

Svenska

förutbildningspoäng
fup , FUP

Engelska

access credits

Svenska

förvaltning

Engelska

administration

Svenska

förvaltningschef

Engelska

chief administrative officer
registrar

Svenska

förvaltningschef (se universitetsdirektör )

Engelska

Svenska

förvaltningskostnad

Engelska

cost of administration
administrative cost

Svenska

förväntat studieresultat (se lärandemål)

Engelska

Till toppen av sidan