Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

D (72 termer)

Svenska Engelska
data- och informationsvetenskap
datateknik
computer and information science
datasal computer room
ICT-suite
datavetenskap
datalogi
computer science
datorseende och robotik computer vision and robotics
datorsystem computer systems
datorteknik computer engineering
Degree of licentiate (se examen på forskarnivå)
dekan
dekanus
dean
delegationsordning delegation of authority
delegation of powers
delgenomgång preliminary review
delkurs module
deltagande i prov participation in examination
deltagande i utbildning course participation
deltentamen
delprov
examination
deltidsstudent part-time student
deltidsstudier part-time study
den kondenserade materiens fysik condensed matter physics
dermatologi och venerologi dermatology and venereal diseases
design design
diagnostisk bioteknologi diagnostic biotechnology
diagnostiskt prov diagnostic test
didaktik didactics
dietist dietician
dietistexamen Degree of Bachelor of Science in Dietetics
digital hemtentamen (se hemtentamen)
digital salstentamen on-campus e-examination
digital tentamen e-examination
diplom diploma
certificate
direkta statsanslag direct government funding
disciplin discipline
disciplinbestämmelse
disciplinregel
disciplinary regulation
disciplinary provision
disciplinnämnd disciplinary board
disciplinär åtgärd
disciplinåtgärd
disciplinary measure
disciplinärende disciplinary case
discussant (se opponent)
diskret matematik discrete mathematics
diskutant (se opponent)
dispensansökan application for exemption
disputation defence of doctoral thesis
thesis defence dissertation defence PhD defence
disputera publicly defend a doctoral thesis
distanskurs distance learning course
distansstudent distance student
distansstudier (se distansutbildning)
distanstentamen remote examination
off-campus examination
distanstentamen (se tentamen på annan ort)
distansundervisning distance education
virtual learning
distansutbildning distance learning
distributionsform distribution platform
djursjukskötarexamen Degree of Bachelor of Science in Veterinary Nursing
djursjukvårdarexamen (se djursjukskötarexamen)
docent docent
reader /GB/ associate professor /US/
docentbevis
docentintyg
docent certificate
docentföreläsning trial lecture for appointment as a docent
docentkompetens qualification required for appointment as a docent
docentur (se docent)
doctoral degree (se examen på forskarnivå)
doctoral level qualification (se examen på forskarnivå)
doktor doctor
doktorand
forskarstudent forskarstuderande
doctoral student
third-cycle student research student PhD student
doktorandanställning doctoral studentship
PhD studentship
doktorandombudsman
doktorandombud
doctoral student representative
doktorandtjänst (se doktorandanställning)
doktorera take a doctorate
take a PhD
doktorsavhandling doctoral thesis
doctoral dissertation
doktorsexamen Degree of Doctor
doctoral degree doctorate PhD
doktorshatt doctoral cap
doktorspromotion
promotion promovering
doctoral award ceremony
doctoral degree ceremony doctoral degree conferment ceremony
doktorsring doctoral ring
donator donor
benefactor
driftskostnad operating costs
running costs
dubbel examen double degree
dugga test
quiz /US/
Till toppen av sidan