Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

P (88 termer)

Svenska Engelska
paper (se konferensartikel)
pappers-, massa- och fiberteknik paper, pulp and fiber technology
partneruniversitet partner university
patobiologi pathobiology
PBL-basgrupp PBL group
PBL-basgruppshandledare PBL group tutor
PBL group facilitator
pedagogik teaching and learning
education pedagogy
pedagogisk educational
pedagogical
pedagogisk meritering acquisition of educational qualifications
acquisition of educational skills and experience
pedagogisk skicklighet teaching expertise
pedagogisk utveckling educational development
pedagogiskt arbete pedagogical work
pediatrik pediatrics
peer reviewer (se opponent)
pensum study assignment
per capita-ersättning
ersättning per capita
per-capita funding
personlig professur personal chair
PhD (se examen på forskarnivå)
plagiat plagiarism
plagiatkontroll plagiarism check
plagiatverktyg
plagiatkontrollverktyg
anti-plagiarism software
plagiarism checker
plagiering plagiarism
platsbesök site visit
platsgaranti guaranteed admission
guaranteed place
pliktexemplar legal deposit copy
politices doktorsexamen Degree of Doctor of Philosophy in Political Sciences
politices högskoleexamen Higher Education Diploma in Political Sciences
politices kandidatexamen Degree of Bachelor of Science in Political Sciences
politices licentiatexamen Degree of Licentiate of Political Sciences
politices magisterexamen Degree of Master of Political Science (60 credits)
politices masterexamen Degree of Master of Political Science (120 credits)
polymerkemi polymer chemistry
polymerteknologi polymer technologies
populärvetenskap education and outreach
positiv särbehandling affirmative action
positive discrimination
postdoktor (se postdoktorsanställning)
postdoktorsanställning
postdokanställning
postdoctoral appointment
postdoc position
postdoktorsstipendium postdoctoral scholarship
postdoc scholarship postdoctoral grant postdoc grant
postgraduate student (se doktorand)
poäng (se högskolepoäng)
poänggivande credit-bearing
praktik placement
internship
praktikant student on placement
intern
praktikhandledare placement supervisor
internship supervisor
praktikperiod placement period
internship period
praktikplats placement
internship
praktisera be on a placement
do an internship do a placement work as an intern
praktisk-pedagogisk utbildning professional training and teaching practice
praktiskt prov practical test
practical examination
prefekt
institutionsföreståndare
head of department
departmental chair
preparandkurs (se propedeutisk kurs)
prestationsgrad performance indicator
prodekan pro dean
deputy dean associate dean assistant dean
produktforskning product research
produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi production engineering, human work science and ergonomics
professionsutbildning professional education and training
PET
professor professor
full professor /US/
professor emeritus
professor emerita
professor emeritus
professor emerita emeritus professor
professors namn title of professor
professorsinstallation professorial inauguration
professur (se anställning som professor)
profilering adoption of a profile
programansvarig programme co-ordinator
programinriktning specialisation
specialism
programkod programme code
programmål programme objectives
programstudent degree programme student
programvaruteknik software engineering
projektarbete project work
promovera confer a doctor’s degree
promoverad (se doktorspromotion)
propedeutisk kurs preparatory course
proprefekt
ställföreträdande prefekt
deputy head of department
assistant head of department
prorektor pro-vice-chancellor
vice president /US/ deputy vice-chancellor
prov test
examination exam
provdisputation (se slutseminarium)
provföreläsning trial lecture
provtillfälle (se tentamenstillfälle)
provtjänstgöring induction period
prövning assessment
evaluation review
psykiatri psychiatry
psykolog psychologist
psykologexamen Degree of Master of Science in Psychology
psykologi psychology
psykoterapeut psychotherapist
psykoterapeutexamen Postgraduate Diploma in Psychotherapy
påbyggnadskurs (se kurs)
påbyggnadsutbildning (se högskoleutbildning på avancerad nivå)
Till toppen av sidan