Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Resultat:

97 träffar

P

Svenska

paper (se konferensartikel)

Engelska

Svenska

pappers-, massa- och fiberteknik

Engelska

paper, pulp and fiber technology

Svenska

partneruniversitet

Engelska

partner university

Svenska

patobiologi

Engelska

pathobiology

Svenska

PBL-basgrupp

Engelska

PBL group

Svenska

PBL-basgruppshandledare

Engelska

PBL group tutor
PBL group facilitator

Svenska

pedagogik

Engelska

teaching and learning
education , pedagogy

Svenska

pedagogisk

Engelska

educational
pedagogical

Svenska

pedagogisk meritering

Engelska

acquisition of educational qualifications
acquisition of educational skills and experience

Svenska

pedagogisk skicklighet

Engelska

teaching expertise

Svenska

pedagogisk utveckling

Engelska

educational development

Svenska

pedagogiskt arbete

Engelska

pedagogical work

Svenska

pediatrik

Engelska

pediatrics

Svenska

peer reviewer (se opponent)

Engelska

Svenska

pensum

Engelska

study assignment

Svenska

per capita-ersättning
ersättning per capita

Engelska

per-capita funding

Svenska

personlig professur

Engelska

personal chair

Svenska

PhD (se examen på forskarnivå)

Engelska

Svenska

plagiat

Engelska

plagiarism

Svenska

plagiatkontroll

Engelska

plagiarism check

Svenska

plagiatkontrollverktyg (se plagiatverktyg)

Engelska

Svenska

plagiatverktyg
plagiatkontrollverktyg

Engelska

anti-plagiarism software
plagiarism checker

Svenska

plagiering

Engelska

plagiarism

Svenska

platsbesök

Engelska

site visit

Svenska

platsgaranti

Engelska

guaranteed admission
guaranteed place

Svenska

pliktexemplar

Engelska

legal deposit copy

Svenska

politices doktorsexamen

Engelska

Degree of Doctor of Philosophy in Political Sciences

Svenska

politices högskoleexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Political Sciences

Svenska

politices kandidatexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Political Sciences

Svenska

politices licentiatexamen

Engelska

Degree of Licentiate of Political Sciences

Svenska

politices magisterexamen

Engelska

Degree of Master of Political Science (60 credits)

Svenska

politices masterexamen

Engelska

Degree of Master of Political Science (120 credits)

Svenska

polymerkemi

Engelska

polymer chemistry

Svenska

polymerteknologi

Engelska

polymer technologies

Svenska

populärvetenskap

Engelska

education and outreach

Svenska

positiv särbehandling

Engelska

affirmative action
positive discrimination

Svenska

postdokanställning (se postdoktorsanställning)

Engelska

Svenska

postdoktor (se postdoktorsanställning)

Engelska

Svenska

postdoktorsanställning
postdokanställning

Engelska

postdoctoral appointment
postdoc position

Svenska

postdoktorsstipendium

Engelska

postdoctoral scholarship
postdoc scholarship , postdoctoral grant , postdoc grant

Svenska

postgraduate student (se doktorand)

Engelska

Svenska

poäng (se högskolepoäng)

Engelska

Svenska

poänggivande

Engelska

credit-bearing

Svenska

praktik

Engelska

placement
internship

Svenska

praktikant

Engelska

student on placement
intern

Svenska

praktikhandledare

Engelska

placement supervisor
internship supervisor

Svenska

praktikperiod

Engelska

placement period
internship period

Svenska

praktikplats

Engelska

placement
internship

Svenska

praktisera

Engelska

be on a placement
do an internship , do a placement , work as an intern

Svenska

praktisk-pedagogisk utbildning

Engelska

professional training and teaching practice

Svenska

praktiskt prov

Engelska

practical test
practical examination

Svenska

prefekt
institutionsföreståndare

Engelska

head of department
departmental chair

Svenska

preparandkurs (se propedeutisk kurs)

Engelska

Svenska

prestationsgrad

Engelska

performance indicator

Svenska

prodekan

Engelska

pro dean
deputy dean , associate dean , assistant dean

Svenska

produktforskning

Engelska

product research

Svenska

produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Engelska

production engineering, human work science and ergonomics

Svenska

professionsutbildning

Engelska

professional education and training
PET

Svenska

professor

Engelska

professor
full professor (amerikansk)

Svenska

professor emerita (se professor emeritus)

Engelska

Svenska

professor emeritus
professor emerita

Engelska

professor emeritus
professor emerita , emeritus professor

Svenska

professors namn

Engelska

title of professor

Svenska

professorsinstallation

Engelska

professorial inauguration

Svenska

professur (se anställning som professor)

Engelska

Svenska

profilering

Engelska

adoption of a profile

Svenska

program (se utbildningsprogram)

Engelska

Svenska

programansvarig

Engelska

programme co-ordinator

Svenska

programinriktning

Engelska

specialisation
specialism

Svenska

programkod

Engelska

programme code

Svenska

programmål

Engelska

programme objectives

Svenska

programstudent

Engelska

degree programme student

Svenska

programvaruteknik

Engelska

software engineering

Svenska

progression inom huvudområdet (se fördjupning inom huvudområdet)

Engelska

Svenska

projektarbete

Engelska

project work

Svenska

promotion (se doktorspromotion)

Engelska

Svenska

promovera

Engelska

confer a doctor’s degree

Svenska

promoverad (se doktorspromotion)

Engelska

Svenska

promovering (se doktorspromotion)

Engelska

Svenska

propedeutisk kurs

Engelska

preparatory course

Svenska

proprefekt
ställföreträdande prefekt

Engelska

deputy head of department
assistant head of department

Svenska

prorektor

Engelska

pro-vice-chancellor
deputy vice-chancellor , vice president (amerikansk)

Svenska

prov

Engelska

test
examination , exam

Svenska

provdel (se tentamensdel)

Engelska

Svenska

provdisputation (se slutseminarium)

Engelska

Svenska

provföreläsning

Engelska

trial lecture

Svenska

provtillfälle (se tentamenstillfälle)

Engelska

Svenska

provtjänstgöring

Engelska

induction period

Svenska

prövning

Engelska

assessment
evaluation , review

Svenska

prövning av examenstillstånd (se examenstillståndsprövning)

Engelska

Svenska

psykiatri

Engelska

psychiatry

Svenska

psykolog

Engelska

psychologist

Svenska

psykologexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Psychology

Svenska

psykologi

Engelska

psychology

Svenska

psykoterapeut

Engelska

psychotherapist

Svenska

psykoterapeutexamen

Engelska

Postgraduate Diploma in Psychotherapy

Svenska

påbyggnadskurs (se kurs)

Engelska

Svenska

påbyggnadsutbildning (se högskoleutbildning på avancerad nivå)

Engelska

Till toppen av sidan