Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:3) om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll.

Universitets- och högskolerådet föreskriver följande med stöd av 7 kap. 33 § högskoleförordningen (1993:100)

dels att nuvarande 1 § ska betecknas som 1 a § och ha följande lydelse
dels att 3 och 4 §§ ska ha följande lydelse
dels att det ska införas en ny 1 § av följande lydelse.

1 § Med anstånd avses i dessa föreskrifter en uppskjuten studiestart för antagna som högskolan beslutar om.

1 a § Särskilda skäl för anstånd med att påbörja studierna kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag, militär grundutbildning enligt förordningen (2015:613) om militär grundutbildning eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.

Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag.

3 § Med studieuppehåll avses i dessa förskrifter ett uppehåll i påbörjade studier som högskolan beslutar om.

4 § Särskilda skäl för att få fortsätta studierna efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, militär grundutbildning enligt förordningen (2015:613) om militär grundutbildning eller studentfackliga uppdrag.

Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag.

– – –

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2016.