Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Resultat:

170 träffar

A

Engelska

academia
academic community

Svenska

akademi

Engelska

academic appointments board

Svenska

tjänsteförslagsnämnd
anställningsnämnd

Engelska

academic appointments board

Svenska

lärarförslagsnämnd

Engelska

academic ceremony

Svenska

akademisk högtid

Engelska

academic community (se academia)

Svenska

Engelska

academic competence
academic qualifications

Svenska

vetenskaplig kompetens

Engelska

academic discipline
branch of science

Svenska

vetenskapsgren

Engelska

academic paper

Svenska

uppsats

Engelska

academic publication (se research publication)

Svenska

Engelska

academic qualification (se higher education qualification)

Svenska

Engelska

academic qualification (se higher education qualification)

Svenska

Engelska

academic qualifications (se academic competence)

Svenska

Engelska

academic study
study

Svenska

studie

Engelska

academic tradition that lectures begin 15 minutes after the time announced

Svenska

akademisk kvart

Engelska

academic year
school year (amerikansk)

Svenska

läsår

Engelska

accelerator physics and instrumentation

Svenska

acceleratorfysik och instrumentering

Engelska

acceptance of late applicants

Svenska

efterantagning
kompletterande antagning

Engelska

acceptance rate (se applicants per place)

Svenska

Engelska

acceptance ratio (se applicants per place)

Svenska

Engelska

access (se entry)

Svenska

Engelska

access credits

Svenska

förutbildningspoäng
fup , FUP

Engelska

access programme

Svenska

behörighetsgivande förutbildning

Engelska

accountable authority

Svenska

huvudman

Engelska

accreditation

Svenska

ackreditering

Engelska

accredited programme

Svenska

ackrediterad utbildning

Engelska

accredited university

Svenska

ackrediterat universitet

Engelska

achieved learning outcomes

Svenska

läranderesultat
faktiskt studieresultat

Engelska

acknowledgement (se approval)

Svenska

Engelska

acquisition of educational qualifications
acquisition of educational skills and experience

Svenska

pedagogisk meritering

Engelska

acquisition of educational skills and experience (se acquisition of educational qualifications)

Svenska

Engelska

acquisition of qualifications
acquisition of skills and experience

Svenska

meritering

Engelska

acquisition of skills and experience (se acquisition of qualifications)

Svenska

Engelska

acting

Svenska

tillförordnad
tf

Engelska

actual period of study

Svenska

nettostudietid

Engelska

adapted course of study (se adapted study route)

Svenska

Engelska

adapted study route
adapted course of study

Svenska

anpassad studiegång

Engelska

additional needs
learning needs

Svenska

inlärningsproblem
inlärningssvårigheter

Engelska

additional qualification

Svenska

tilläggskomplettering

Engelska

adjunct

Svenska

adjungerad

Engelska

adjunct professor

Svenska

adjungerad professor

Engelska

administration

Svenska

förvaltning

Engelska

administrative assistant (se teaching assistant)

Svenska

Engelska

administrative cost (se cost of administration)

Svenska

Engelska

admission

Svenska

antagning

Engelska

admission decision

Svenska

antagningsbesked

Engelska

admission from waiting list

Svenska

reservantagning

Engelska

admission regulations

Svenska

tillträdesregler

Engelska

admission regulations

Svenska

antagningsordning

Engelska

admission regulations

Svenska

antagningsbestämmelser

Engelska

admission regulations (se entry regulations)

Svenska

Engelska

admission requirements (se entry requirements)

Svenska

Engelska

admission requirements (se entry requirements)

Svenska

Engelska

admissions office

Svenska

antagningsenhet

Engelska

admissions round

Svenska

antagningsomgång

Engelska

admitted

Svenska

antagen

Engelska

adopt a course syllabus

Svenska

fastställa kursplan

Engelska

adoption of a profile

Svenska

profilering

Engelska

adult education

Svenska

vuxenutbildning

Engelska

adult education at upper-secondary level

Svenska

gymnasial vuxenutbildning

Engelska

advanced (se specialised)

Svenska

Engelska

Advanced Higher Vocational Education Diploma

Svenska

kvalificerad yrkeshögskoleexamen

Engelska

advanced study (se in-depth subject study)

Svenska

Engelska

advanced study project

Svenska

fördjupningsarbete

Engelska

advertisement of a position (se notification of a vacancy)

Svenska

Engelska

adviser (se supervisor)

Svenska

Engelska

adviser to the president (se adviser to the vice-chancellor)

Svenska

Engelska

adviser to the vice-chancellor
adviser to the president (amerikansk)

Svenska

rektorsråd

Engelska

aerospace engineering

Svenska

rymd- och flygteknik

Engelska

aesthetic subjects

Svenska

estetiska ämnen

Engelska

affiliation to another higher education institution

Svenska

anknytning till annan högskola

Engelska

affirmative action
positive discrimination

Svenska

positiv särbehandling

Engelska

affirmative quotas

Svenska

kvotering

Engelska

age group (se cohort)

Svenska

Engelska

agreement
contract

Svenska

avtal

Engelska

agricultural biotechnology

Svenska

bioteknologi med applikationer på växter och djur

Engelska

agricultural economics

Svenska

areell ekonomi

Engelska

agricultural occupational health and safety

Svenska

lantbrukets arbetsmiljö och säkerhet

Engelska

agricultural science

Svenska

jordbruksvetenskap

Engelska

agricultural sciences

Svenska

lantbruksvetenskap

Engelska

agricultural technology

Svenska

areell teknik

Engelska

agricultural, forestry and fisheries

Svenska

lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske

Engelska

algebra and logic

Svenska

algebra och logik

Engelska

alternative selection

Svenska

alternativt urval

Engelska

alumna (f.) (se alumnus (m.))

Svenska

Engelska

alumni activities

Svenska

alumnverksamhet

Engelska

alumni questionnaire
alumni survey

Svenska

alumnenkät

Engelska

alumni survey

Svenska

alumnundersökning

Engelska

alumni survey (se alumni questionnaire)

Svenska

Engelska

alumnus (m.)
alumna (f.)

Svenska

alumn

Engelska

analytical chemistry

Svenska

analytisk kemi

Engelska

anesthesiology and intensive care

Svenska

anestesi och intensivvård

Engelska

animal and dairy science

Svenska

husdjursvetenskap

Engelska

animal husbandry

Svenska

animalieproduktion

Engelska

annual amount

Svenska

årsbelopp

Engelska

annual performance equivalent

Svenska

helårsprestation

Engelska

annul (se quash)

Svenska

Engelska

anti-plagiarism software
plagiarism checker

Svenska

plagiatverktyg
plagiatkontrollverktyg

Engelska

applicant

Svenska

sökande

Engelska

applicant on waiting list

Svenska

reserv

Engelska

applicants per place
acceptance ratio , acceptance rate

Svenska

söktryck

Engelska

application

Svenska

anmälan
ansökan , ansökning , anmälning

Engelska

application code

Svenska

anmälningskod
ansökningskod

Engelska

application deadline
closing date for applications

Svenska

sista anmälningsdag
sista ansökningsdag

Engelska

application fee

Svenska

anmälningsavgift
ansökningsavgift

Engelska

application for a certificate

Svenska

examensansökan

Engelska

application for exemption

Svenska

dispensansökan

Engelska

application form

Svenska

anmälningsblankett
ansökningsblankett

Engelska

applied

Svenska

tillämpad

Engelska

applied course (se practical course)

Svenska

Engelska

applied mechanics (se engineering mechanics)

Svenska

Engelska

applied psychology

Svenska

tillämpad psykologi

Engelska

applied research

Svenska

tillämpad forskning

Engelska

apply (se apply for)

Svenska

Engelska

apply for
apply

Svenska

anmäla

Engelska

apply for the award of a qualification

Svenska

ta ut examen

Engelska

appointment

Svenska

förordnande

Engelska

appointment system (se appointments procedure)

Svenska

Engelska

appointments procedure
appointment system

Svenska

anställningsordning

Engelska

appraisal of degree-awarding powers

Svenska

examenstillståndsprövning
prövning av examenstillstånd

Engelska

approach to knowledge

Svenska

kunskapssyn

Engelska

approval
acknowledgement

Svenska

godkännande

Engelska

approve

Svenska

bifalla

Engelska

approved leave from studies

Svenska

studieuppehåll

Engelska

aquire further qualifications

Svenska

meritera sig

Engelska

archaeology

Svenska

arkeologi

Engelska

architectural engineering

Svenska

arkitekturteknik

Engelska

architecture

Svenska

arkitektur

Engelska

area of expertise (se specialist area)

Svenska

Engelska

art history

Svenska

konstvetenskap

Engelska

artistic basis

Svenska

konstnärlig grund

Engelska

artistic expertise

Svenska

konstnärlig skicklighet

Engelska

artistic research

Svenska

konstnärlig forskning

Engelska

artistic research and development
research and development in the fine, performing or creative arts

Svenska

konstnärligt utvecklingsarbete

Engelska

artistic research and development board

Svenska

nämnd för konstnärligt utvecklingsarbete

Engelska

arts

Svenska

konst

Engelska

assess

Svenska

examinera

Engelska

assess

Svenska

bedöma

Engelska

assessment
evaluation , review

Svenska

prövning

Engelska

assessment of qualifications

Svenska

meritberäkning
meritvärdering

Engelska

assessment of qualifications
evaluation of qualifications

Svenska

behörighetsprövning

Engelska

assessment panel
panel of assessors

Svenska

bedömargrupp

Engelska

assistant dean (se pro dean)

Svenska

Engelska

assistant dean (se vice dean)

Svenska

Engelska

assistant head of department (se deputy head of department)

Svenska

Engelska

assistant head of department (se deputy head of department)

Svenska

Engelska

assistant professor (se associate senior lecturer)

Svenska

Engelska

assistant professor (se senior lecturer)

Svenska

Engelska

assistant supervisor
second supervisor

Svenska

bihandledare
biträdande handledare

Engelska

associate dean (se pro dean)

Svenska

Engelska

associate dean (se vice dean)

Svenska

Engelska

associate professor

Svenska

biträdande professor

Engelska

associate professor

Svenska

biträdande professor

Engelska

associate professor (se docent)

Svenska

Engelska

associate senior lecturer
assistant professor (amerikansk)

Svenska

biträdande lektor

Engelska

association of students

Svenska

Studentsammanslutning

Engelska

astronomy, astrophysics and cosmology

Svenska

astronomi, astrofysik och kosmologi

Engelska

atom and molecular physics and optics

Svenska

atom- och molekylfysik och optik

Engelska

attestation

Svenska

verifikation

Engelska

attested copy of academic transcripts

Svenska

vidimerad betygskopia

Engelska

attrition rate
non-completion rate

Svenska

bortfallsfrekvens

Engelska

audiologist

Svenska

audionom

Engelska

author of the dissertation (se author of the thesis)

Svenska

Engelska

author of the thesis
author of the dissertation

Svenska

respondent

Engelska

authorised interpreter

Svenska

auktoriserad tolk

Engelska

authorised to conduct fire safety inspection

Svenska

behörig att utföra brandskyddskontroll

Engelska

authorised translator

Svenska

auktoriserad translator

Engelska

autumn semester
fall semester (amerikansk)

Svenska

hösttermin

Engelska

award degree

Svenska

utfärda examen

Engelska

average grade

Svenska

genomsnittsbetyg

Engelska

average grade

Svenska

medelbetyg
Till toppen av sidan