Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

A (127 termer)

Engelska Svenska
academia
academic community
akademi
academic appointments board tjänsteförslagsnämnd
anställningsnämnd
academic appointments board lärarförslagsnämnd
academic ceremony akademisk högtid
academic competence
academic qualifications
vetenskaplig kompetens
academic discipline
branch of science
vetenskapsgren
academic paper uppsats
academic study
study
studie
academic tradition that lectures begin 15 minutes after the time announced akademisk kvart
academic year
school year /US/
läsår
accelerator physics and instrumentation acceleratorfysik och instrumentering
acceptance of late applicants efterantagning
kompletterande antagning
access programme behörighetsgivande förutbildning
accountable authority huvudman
accreditation ackreditering
accredited programme ackrediterad utbildning
accredited university ackrediterat universitet
achieved learning outcomes läranderesultat
faktiskt studieresultat
acquisition of educational qualifications
acquisition of educational skills and experience
pedagogisk meritering
acquisition of qualifications
acquisition of skills and experience
meritering
acting tillförordnad
tf
actual period of study nettostudietid
adapted study route
adapted course of study
anpassad studiegång
additional needs
learning needs
inlärningsproblem
inlärningssvårigheter
additional qualification tilläggskomplettering
adjunct adjungerad
adjunct professor adjungerad professor
administration förvaltning
admission antagning
admission decision antagningsbesked
admission from waiting list reservantagning
admission regulations tillträdesregler
admission regulations antagningsordning
admission regulations antagningsbestämmelser
admissions office antagningsenhet
admissions round antagningsomgång
admitted antagen
adoption of a profile profilering
adult education vuxenutbildning
adult education at upper-secondary level gymnasial vuxenutbildning
Advanced Higher Vocational Education Diploma kvalificerad yrkeshögskoleexamen
advanced study project fördjupningsarbete
adviser to the vice-chancellor /GB/
adviser to the president /US/
rektorsråd
advocate advokat
aerospace engineering rymd- och flygteknik
aesthetic subjects estetiska ämnen
affiliation to another higher education institution anknytning till annan högskola
affirmative action
positive discrimination
positiv särbehandling
affirmative quotas kvotering
agreement
contract
avtal
agricultural biotechnology bioteknologi med applikationer på växter och djur
agricultural economics areell ekonomi
agricultural occupational health and safety lantbrukets arbetsmiljö och säkerhet
agricultural science jordbruksvetenskap
agricultural sciences lantbruksvetenskap
agricultural technology areell teknik
agricultural, forestry and fisheries lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske
algebra and logic algebra och logik
alternative selection alternativt urval
alumni activities alumnverksamhet
alumni questionnaire
alumni survey
alumnenkät
alumni survey alumnundersökning
alumnus (m.)
alumna (f.)
alumn
analytical chemistry analytisk kemi
anesthesiology and intensive care anestesi och intensivvård
animal and dairy science husdjursvetenskap
animal husbandry animalieproduktion
annual amount årsbelopp
annual performance equivalent helårsprestation
anti-plagiarism software
plagiarism checker
plagiatverktyg
plagiatkontrollverktyg
applicant sökande
applicant on waiting list reserv
applicants per place
acceptance ratio acceptance rate
söktryck
application anmälan
ansökan ansökning anmälning
application code anmälningskod
ansökningskod
application deadline
closing date for applications
sista anmälningsdag
sista ansökningsdag
application fee anmälningsavgift
ansökningsavgift
application for a certificate examensansökan
application for exemption dispensansökan
application form anmälningsblankett
ansökningsblankett
applied tillämpad
applied psychology tillämpad psykologi
applied research tillämpad forskning
apply for
apply
anmäla
apply for the award of a qualification ta ut examen
appointment förordnande
appointments procedure
appointment system
anställningsordning
appraisal of degree-awarding powers examenstillståndsprövning
prövning av examenstillstånd
approach to knowledge kunskapssyn
approval
acknowledgement
godkännande
approve bifalla
approved leave from studies studieuppehåll
aquire further qualifications meritera sig
archaeology arkeologi
architectural engineering arkitekturteknik
architecture arkitektur
art history konstvetenskap
artistic basis konstnärlig grund
artistic expertise konstnärlig skicklighet
artistic research konstnärlig forskning
artistic research and development
research and development in the fine, performing or creative arts
konstnärligt utvecklingsarbete
artistic research and development board nämnd för konstnärligt utvecklingsarbete
arts konst
assess examinera
assess bedöma
assessment
evaluation review
prövning
assessment of qualifications meritberäkning
meritvärdering
assessment of qualifications
evaluation of qualifications
behörighetsprövning
assessment panel
panel of assessors
bedömargrupp
assistant supervisor
second supervisor
bihandledare
biträdande handledare
associate professor biträdande professor
associate professor biträdande professor
associate senior lecturer
assistant professor /US/
biträdande lektor
astronomy, astrophysics and cosmology astronomi, astrofysik och kosmologi
atom and molecular physics and optics atom- och molekylfysik och optik
attestation verifikation
attested copy of academic transcripts vidimerad betygskopia
attrition rate
non-completion rate
bortfallsfrekvens
audiologist audionom
author of the thesis
author of the dissertation
respondent
authorised interpreter auktoriserad tolk
authorised to conduct fire safety inspection behörig att utföra brandskyddskontroll
authorised translator auktoriserad translator
autumn semester
fall semester /US/
hösttermin
award degree utfärda examen
average grade genomsnittsbetyg
average grade medelbetyg
Till toppen av sidan