Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Resultat:

187 träffar

P

Engelska

pace of study (se rate of study)

Svenska

Engelska

panel of assessors (se assessment panel)

Svenska

Engelska

paper

Svenska

konferensartikel

Engelska

paper, pulp and fiber technology

Svenska

pappers-, massa- och fiberteknik

Engelska

participation in examination

Svenska

deltagande i prov

Engelska

partner university

Svenska

partneruniversitet

Engelska

partnership agreement
collaborative agreement

Svenska

samarbetsavtal

Engelska

part-time fixed-term lecturer (se part-time fixed-term teacher)

Svenska

Engelska

part-time fixed-term teacher
part-time fixed-term lecturer

Svenska

timlärare

Engelska

part-time student

Svenska

deltidsstudent

Engelska

part-time studies
half-time studies

Svenska

halvtidsstudier

Engelska

part-time study

Svenska

deltidsstudier

Engelska

pass

Svenska

godkänd
G

Engelska

pass threshold

Svenska

godkännandegräns

Engelska

pass with credit
pass with honors (amerikansk)

Svenska

väl godkänd
VG

Engelska

pass with honors (se pass with credit)

Svenska

Engelska

pass with special distinction

Svenska

mycket väl godkänd
MVG

Engelska

pathobiology

Svenska

patobiologi

Engelska

PBL group

Svenska

PBL-basgrupp

Engelska

PBL group facilitator (se PBL group tutor)

Svenska

Engelska

PBL group tutor
PBL group facilitator

Svenska

PBL-basgruppshandledare

Engelska

pedagogical (se educational)

Svenska

Engelska

pedagogical work

Svenska

pedagogiskt arbete

Engelska

pedagogy (se teaching and learning)

Svenska

Engelska

pediatrics

Svenska

pediatrik

Engelska

peer assessment

Svenska

kamratbedömning

Engelska

peer review

Svenska

kollegial utvärdering

Engelska

per-capita funding

Svenska

per capita-ersättning
ersättning per capita

Engelska

performance indicator

Svenska

prestationsgrad

Engelska

performing art studies

Svenska

teatervetenskap

Engelska

performing arts

Svenska

scenkonst

Engelska

persistence (se retention)

Svenska

Engelska

personal chair

Svenska

personlig professur

Engelska

PET (se professional education and training)

Svenska

Engelska

pharmaceutical biotechnology

Svenska

läkemedelsbioteknik

Engelska

pharmaceutical chemistry

Svenska

farmaceutisk synteskemi

Engelska

pharmaceutical sciences

Svenska

farmaceutiska vetenskaper

Engelska

pharmaceutics

Svenska

farmaci

Engelska

pharmacist

Svenska

apotekare

Engelska

pharmacology

Svenska

farmakologi

Engelska

pharmacology and toxicology

Svenska

farmakologi och toxikologi

Engelska

PhD (se Degree of Doctor)

Svenska

Engelska

PhD defence (se defence of doctoral thesis)

Svenska

Engelska

PhD student (se doctoral student)

Svenska

Engelska

PhD studentship (se doctoral studentship)

Svenska

Engelska

philosophy

Svenska

filosofi

Engelska

philosophy of science (se theory of knowledge)

Svenska

Engelska

photonics

Svenska

fotonik

Engelska

physical chemistry

Svenska

fysikalisk kemi

Engelska

physical geography

Svenska

fysisk geografi

Engelska

physical sciences (se physics)

Svenska

Engelska

physics
physical sciences

Svenska

fysik

Engelska

physiology

Svenska

fysiologi

Engelska

physiotherapist

Svenska

sjukgymnast

Engelska

physiotherapy

Svenska

fysioterapi

Engelska

pilot study

Svenska

förstudie

Engelska

place

Svenska

studieplats

Engelska

placed on a waiting list

Svenska

reservplacerad

Engelska

placement
internship

Svenska

praktik

Engelska

placement
practicum , internship , student teaching (amerikansk)

Svenska

verksamhetsförlagd utbildning
VFU

Engelska

placement
internship

Svenska

praktikplats

Engelska

placement period
internship period

Svenska

praktikperiod

Engelska

placement supervisor
internship supervisor

Svenska

praktikhandledare

Engelska

plagiarism

Svenska

plagiat

Engelska

plagiarism

Svenska

plagiering

Engelska

plagiarism check

Svenska

plagiatkontroll

Engelska

plagiarism checker (se anti-plagiarism software)

Svenska

Engelska

plant biotechnology

Svenska

växtbioteknologi

Engelska

political science

Svenska

statsvetenskap

Engelska

polymer chemistry

Svenska

polymerkemi

Engelska

polymer technologies

Svenska

polymerteknologi

Engelska

pooled admissions system

Svenska

samordnad antagning

Engelska

portfolio
work samples

Svenska

arbetsprov

Engelska

positive discrimination (se affirmative action)

Svenska

Engelska

post retirement professor

Svenska

senior professor

Engelska

post-16 (se upper-secondary level)

Svenska

Engelska

post-16 credits (se upper-secondary school credits)

Svenska

Engelska

post-16 education (se upper-secondary education)

Svenska

Engelska

post-16 programme (se upper-secondary school programme)

Svenska

Engelska

postdoc grant (se postdoctoral scholarship)

Svenska

Engelska

postdoc position (se postdoctoral appointment)

Svenska

Engelska

postdoc scholarship (se postdoctoral scholarship)

Svenska

Engelska

postdoctoral appointment
postdoc position

Svenska

postdoktorsanställning
postdokanställning

Engelska

postdoctoral grant (se postdoctoral scholarship)

Svenska

Engelska

postdoctoral research fellow
research associate

Svenska

forskarassistent

Engelska

postdoctoral scholarship
postdoc scholarship , postdoctoral grant , postdoc grant

Svenska

postdoktorsstipendium

Engelska

Postgraduate Diploma in Midwifery

Svenska

barnmorskeexamen

Engelska

Postgraduate Diploma in Psychotherapy

Svenska

psykoterapeutexamen

Engelska

Postgraduate Diploma in Special Educational Needs

Svenska

specialpedagogexamen

Engelska

Postgraduate Diploma in Special Needs Training

Svenska

speciallärarexamen

Engelska

Postgraduate Diploma in Specialist Nursing

Svenska

specialistsjuksköterskeexamen

Engelska

post-secondary

Svenska

eftergymnasial

Engelska

post-secondary education

Svenska

eftergymnasial utbildning

Engelska

post-secondary non-tertiary vocational education and training

Svenska

eftergymnasial yrkesutbildning

Engelska

post-secondary vocational education and training

Svenska

kvalificerad yrkesutbildning
kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning , KY

Engelska

potential employer (se stakeholder)

Svenska

Engelska

practical (se laboratory session)

Svenska

Engelska

practical assignment

Svenska

övningsuppgift

Engelska

practical course
applied course

Svenska

övningskurs

Engelska

practical examination (se practical test)

Svenska

Engelska

practical test
practical examination

Svenska

praktiskt prov

Engelska

practice (se exercise)

Svenska

Engelska

practice examination (se mock exam)

Svenska

Engelska

practicum (se placement)

Svenska

Engelska

preliminary assessment
proof of submission and preliminary assessment

Svenska

kontrollbesked

Engelska

preliminary review

Svenska

delgenomgång

Engelska

preparatory course

Svenska

propedeutisk kurs

Engelska

prerequisite course
qualifying course

Svenska

behörighetsgivande kurs

Engelska

prescriptionist

Svenska

receptarie

Engelska

Presidency (se senior university officers)

Svenska

Engelska

President (se vice-chancellor)

Svenska

Engelska

President’s office (se the office of vice-chancellor)

Svenska

Engelska

presidential inauguration (se inauguration of the vice-chancellor )

Svenska

Engelska

primary and lower-secondary school

Svenska

grundskola

Engelska

primary school

Svenska

grundskolans tidigare år

Engelska

principal supervisor

Svenska

huvudhandledare

Engelska

prior education

Svenska

föregående utbildning

Engelska

prior knowledge

Svenska

förkunskaper

Engelska

prior learning

Svenska

reell kompetens

Engelska

priority

Svenska

förtur

Engelska

pro dean
deputy dean , associate dean , assistant dean

Svenska

prodekan

Engelska

probability theory and statistics

Svenska

sannolikhetsteori och statistik

Engelska

proctor (se invigilator)

Svenska

Engelska

proctored off-campus examination (se moderated off-campus examination)

Svenska

Engelska

product research

Svenska

produktforskning

Engelska

production engineering, human work science and ergonomics

Svenska

produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Engelska

profession
occupation

Svenska

yrke

Engelska

professional development courses
skills enhancement measures

Svenska

kompetenshöjande åtgärder

Engelska

professional education and training
PET

Svenska

professionsutbildning

Engelska

professional experience
work experience

Svenska

arbetslivserfarenhet
yrkeslivserfarenhet , ALE

Engelska

professional or vocational

Svenska

yrkesinriktad

Engelska

professional or vocational

Svenska

yrkesförberedande

Engelska

professional or vocational competence

Svenska

yrkeskompetens

Engelska

professional or vocational experience

Svenska

yrkeserfarenhet

Engelska

professional or vocational expertise

Svenska

yrkeskunskap

Engelska

professional qualification

Svenska

yrkesexamen (1)

Engelska

professional qualification course

Svenska

legitimationskurs

Engelska

Professional Qualifications Directive

Svenska

yrkeskvalifikationsdirektivet

Engelska

professional status qualification

Svenska

yrkeslegitimation

Engelska

professional status qualification

Svenska

legitimation

Engelska

professional training and teaching practice

Svenska

praktisk-pedagogisk utbildning

Engelska

professor
full professor (amerikansk)

Svenska

professor

Engelska

professor emerita (se professor emeritus)

Svenska

Engelska

professor emeritus
professor emerita , emeritus professor

Svenska

professor emeritus
professor emerita

Engelska

professorial inauguration

Svenska

professorsinstallation

Engelska

professorship
chair

Svenska

anställning som professor

Engelska

proficiency
skills

Svenska

färdighet

Engelska

programme code

Svenska

programkod

Engelska

programme co-ordinator

Svenska

programansvarig

Engelska

programme evaluation

Svenska

utbildningsutvärdering

Engelska

programme leading to a general qualification

Svenska

generellt program

Engelska

programme leading to a professional qualification

Svenska

yrkesexamensprogram

Engelska

programme length

Svenska

studietid

Engelska

programme objectives

Svenska

programmål

Engelska

programme syllabus
study program (amerikansk)

Svenska

utbildningsplan

Engelska

programmes in fine, applied and performing arts

Svenska

konstnärlig utbildning

Engelska

progressive specialisation

Svenska

successiv fördjupning

Engelska

project work

Svenska

projektarbete

Engelska

promote

Svenska

befordra

Engelska

promotion

Svenska

befordran
befordring

Engelska

proof of submission and preliminary assessment (se preliminary assessment)

Svenska

Engelska

proven experience
best practice

Svenska

beprövad erfarenhet

Engelska

pro-vice-chancellor
deputy vice-chancellor , vice president (amerikansk)

Svenska

prorektor

Engelska

providing a useful qualification

Svenska

meriterande

Engelska

providing higher education institution

Svenska

verkställande högskola
säljande högskola

Engelska

psychiatry

Svenska

psykiatri

Engelska

psychologist

Svenska

psykolog

Engelska

psychology

Svenska

psykologi

Engelska

psychotherapist

Svenska

psykoterapeut

Engelska

public administration studies

Svenska

studier av offentlig förvaltning

Engelska

public agency (se public authority)

Svenska

Engelska

public authority
public agency

Svenska

myndighet

Engelska

public defence

Svenska

offentligt försvar

Engelska

public discussion and examination
public examination

Svenska

opposition

Engelska

public discussion of a paper

Svenska

ventilering av uppsats

Engelska

public document

Svenska

offentlig handling

Engelska

public education

Svenska

allmänna skolväsendet

Engelska

public examination (se public discussion and examination)

Svenska

Engelska

public health, global health, social medicine and epidemiology

Svenska

folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Engelska

public presentation of a dissertation (se public presentation of a thesis)

Svenska

Engelska

public presentation of a thesis
public presentation of a dissertation

Svenska

ventilering av avhandling

Engelska

public service agreements
funding target agreements

Svenska

regleringsbrev

Engelska

publicly defend a doctoral thesis

Svenska

disputera

Engelska

publicly discuss and examine
serve as faculty examiner , serve as student reviewer

Svenska

opponera
opponera på

Engelska

public-sector university

Svenska

statligt universitet

Engelska

public-sector university college

Svenska

statlig högskola

Engelska

pure research (se basic research)

Svenska

Till toppen av sidan