Införande av ämnesbetyg i gymnasiet, gymnasiesärskolan och komvux på gymnasienivå

UHR har yttrat sig över Skolverkets förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå samt förslag avseende ändringar som rör hantverksprogrammet (Skolverkets dnr 2022:55).

UHR lyfter i yttrandet bland annat fram vikten av samverkan mellan Skolverket och UHR i samband med införandet. UHR understryker också vikten av att en ny motsvarandelista (SKOLFS 2011:196) tas fram.

UHR varnar för att förslaget om att ämnet matematik ska innehålla nivå 1–4 kan få konsekvensen att elever avstår från att läsa högre nivåer i ämnet.

Skolverket föreslår att nivåer i engelska respektive svenska ska vara obligatoriska kurser på två yrkesprogram, vilket UHR sträller sig positiv till. Däremot avstyrker UHR förslaget om att fortsätta med spår inom ämnen.

UHR är positiv till förslaget om att hantverksprogrammet upphör som nationellt program, något som skulle medföra att UHR behöver ändra UHR:s föreskrifter (UHRFS 2013:4).

Senast uppdaterad: 24 januari 2023