Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor (U 2023:D)

Universitets- och högskolerådet (UHR) tillstyrker utredningens avsnitt 7.1. och 7.2.

Utifrån myndighetens regeringsuppdrag om ansvarsfull internationalisering (U2023/02127) är UHR positiv till att kompetens i säkerhetsfrågor utvecklas på samtliga ledningsnivåer vid universitet och högskolor, däribland styrelserna.

UHR:s yttrande Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor (pdf)

Beslut

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Eino Örnfeldt efter föredragning av enhetschef Sara Rågwall efter samråd med avdelningschef Anders Ljungberg.

Bakgrund

Mer information om remissen av promemorian Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor på regeringens webbplats. 

Senast uppdaterad: 15 maj 2024