Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Resultat:

80 träffar

L

Svenska

laboration

Engelska

laboratory session
practical

Svenska

Ladok

Engelska

Ladok
Ladok student registry

Svenska

landskapsarkitektexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Landscape Architecture

Svenska

landskapsarkitektur

Engelska

landscape architecture

Svenska

landskapsingenjörsexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Landscape Construction and Management

Svenska

landskapsplanering

Engelska

landscape planning

Svenska

landstingsdoktorand (se företagsdoktorand)

Engelska

Svenska

lantbrukets arbetsmiljö och säkerhet

Engelska

agricultural occupational health and safety

Svenska

lantbruksvetenskap

Engelska

agricultural sciences

Svenska

lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske

Engelska

agricultural, forestry and fisheries

Svenska

lantmästarexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Agricultural and Rural Management

Svenska

ledningsråd (se rektorsråd)

Engelska

Svenska

legitimation

Engelska

professional status qualification

Svenska

legitimationskurs

Engelska

professional qualification course

Svenska

legitimationsyrke (se reglerat yrke)

Engelska

Svenska

legitimerad

Engelska

registered
licensed , chartered

Svenska

lektion

Engelska

teaching session
class

Svenska

lektionstimme (se undervisningstimme)

Engelska

Svenska

lektor
universitetslektor , högskolelektor

Engelska

senior lecturer
assistant professor (amerikansk)

Svenska

lektorat

Engelska

senior lectureship

Svenska

lektorsanställning

Engelska

lectureship

Svenska

lektorstjänst (se lektorsanställning)

Engelska

Svenska

LIA (se lärande i arbetslivet)

Engelska

Svenska

licentiat

Engelska

licentiate

Svenska

licentiatavhandling (se licentiatuppsats)

Engelska

Svenska

licentiate degree (se examen på forskarnivå)

Engelska

Svenska

licentiatexamen

Engelska

Degree of Licentiate
Licentiate degree

Svenska

licentiatuppsats
licentiatavhandling , akademisk avhandling för licentiatexamen

Engelska

licentiate thesis

Svenska

litteraturförteckning
källförteckning

Engelska

list of references
bibliography

Svenska

litteraturstudier

Engelska

specific literatures

Svenska

litteraturvetenskap

Engelska

general literary studies

Svenska

litterär gestaltning

Engelska

literary composition

Svenska

livslångt lärande

Engelska

lifelong learning

Svenska

livsmedelsteknik

Engelska

food engineering

Svenska

livsmedelsvetenskap

Engelska

food science

Svenska

logoped

Engelska

speech therapist

Svenska

logopedexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Speech and Language Pathology

Svenska

lokal antagning

Engelska

local admissions

Svenska

lungmedicin och allergi

Engelska

respiratory medicine and allergy

Svenska

läkare

Engelska

doctor of medicine

Svenska

läkarexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Medicine
University Medical Degree , Doctor of Medicine (MD)

Svenska

läkemedelsbioteknik

Engelska

pharmaceutical biotechnology

Svenska

läkemedelskemi

Engelska

medicinal chemistry

Svenska

lärande

Engelska

learning

Svenska

lärande i arbete (se lärande i arbetslivet)

Engelska

Svenska

lärande i arbetslivet
lärande i arbete

Engelska

learning in a work environment

Svenska

lärandemål
förväntat studieresultat

Engelska

intended learning outcomes

Svenska

läranderesultat
faktiskt studieresultat

Engelska

achieved learning outcomes

Svenska

läraranställning

Engelska

teaching post
teaching position

Svenska

lärarbrist

Engelska

teacher shortage

Svenska

lärare (se universitetslärare)

Engelska

Svenska

lärare, förskollärare och fritidspedagog i det offentliga skolväsendet

Engelska

teacher, pre-school teacher and recreation instructor in the national school system

Svenska

lärarexamen på avancerad nivå

Engelska

Master of Arts in Education
Master of Science in Education , Master’s degree (240/270/300/330 credits) , MEd

Svenska

lärarexamen på grundnivå

Engelska

Bachelor of Arts in Education
Bachelor of Science in Education , Bachelor’s degree (180/210 credits) , BEd

Svenska

lärarfortbildning

Engelska

continuing professional development for teachers

Svenska

lärarförslagsnämnd

Engelska

academic appointments board

Svenska

lärarhandledning

Engelska

teacher’s guide
teacher’s manual

Svenska

lärarkapacitet

Engelska

teaching capacity

Svenska

lärarkompetens

Engelska

teaching ability

Svenska

lärarledd praktik

Engelska

teacher-supervised placement
teacher-supervised internship

Svenska

lärarledd undervisning

Engelska

teacher directed learning
classroom instruction

Svenska

Lärarlyftet

Engelska

government CPD initiative for teachers

Svenska

lärarroll

Engelska

the role of the teacher

Svenska

lärarskicklighet

Engelska

teaching ability

Svenska

lärartjänst (se läraranställning)

Engelska

Svenska

lärartäthet

Engelska

student-teacher ratio

Svenska

lärarundantaget

Engelska

intellectual property rights of academic staff

Svenska

lärarutbildning

Engelska

teacher education
teacher training

Svenska

lärarutbyte

Engelska

teacher exchange

Svenska

lärarvikarie

Engelska

substitute teacher
temporary cover

Svenska

lärcentrum

Engelska

local study centre

Svenska

lärobok

Engelska

textbook

Svenska

läromedel

Engelska

study resources
study material

Svenska

läroplan (se utbildningsplan)

Engelska

Svenska

lärosäte

Engelska

higher education institution
HEI

Svenska

lärosätesgranskning

Engelska

HEI audit

Svenska

lärplattform
utbildningsplattform

Engelska

virtual learning environment
VLE , learning management system , LMS

Svenska

läskurs
självstudiekurs

Engelska

reading course
independent study (amerikansk)

Svenska

läsperiod

Engelska

study period

Svenska

läsår

Engelska

academic year
school year (amerikansk)
Till toppen av sidan