Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Resultat:

85 träffar

E

Svenska

ECTS

Engelska

ECTS
European Credit Transfer and Accumulation System

Svenska

ECTS-poäng

Engelska

ECTS credit

Svenska

efteranmälan
efteransökan , sen anmälan

Engelska

late application

Svenska

efteransökan (se efteranmälan)

Engelska

Svenska

efterantagning
kompletterande antagning

Engelska

acceptance of late applicants

Svenska

eftergymnasial

Engelska

post-secondary

Svenska

eftergymnasial utbildning

Engelska

post-secondary education

Svenska

eftergymnasial yrkesutbildning

Engelska

post-secondary non-tertiary vocational education and training

Svenska

egen finansiering

Engelska

self funding

Svenska

egenfinansierad doktorand

Engelska

self-funded doctoral student

Svenska

ekologi

Engelska

ecology

Svenska

ekonomi

Engelska

economics

Svenska

ekonomi och näringsliv

Engelska

economics and business

Svenska

ekonomie doktorsexamen

Engelska

Degree of Doctor of Philosophy in Business and Economics

Svenska

ekonomie högskoleexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Business and Economics

Svenska

ekonomie kandidatexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Business and Economics

Svenska

ekonomie licentiatexamen

Engelska

Degree of Licentiate of Science in Business and Economics

Svenska

ekonomie magisterexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Business and Economics (60 credits)

Svenska

ekonomie masterexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Business and Economics (120 credits)

Svenska

ekonomisk geografi

Engelska

economic geography

Svenska

ekonomisk historia

Engelska

economic history

Svenska

ekvivalering (se erkännande)

Engelska

Svenska

elective (se valbar kurs)

Engelska

Svenska

elektronik

Engelska

electronics

Svenska

elektronisk spikning

Engelska

electronic publication of the date of the defence of a doctoral thesis

Svenska

elektroteknik

Engelska

electrical engineering

Svenska

elektroteknik och elektronik

Engelska

electrical engineering, electronic engineering, information engineering

Svenska

elinstallatör

Engelska

electrical contractor

Svenska

e-lärande (se webbaserad distansutbildning)

Engelska

Svenska

empiri

Engelska

Svenska

empirisk metod

Engelska

empirical method

Svenska

empirisk undersökning

Engelska

empirical study

Svenska

empiriska data

Engelska

empirical data
empirical material

Svenska

endokrinologi och diabetes

Engelska

endocrinology and diabetes

Svenska

energisystem

Engelska

energy systems

Svenska

energiteknik

Engelska

energy engineering

Svenska

enskild utbildningsanordnare

Engelska

independent higher education provider

Svenska

enstaka kurs (se fristående kurs)

Engelska

Svenska

erkännande

Engelska

recognition of qualification

Svenska

ersättning per capita (se per capita-ersättning)

Engelska

Svenska

estetiska ämnen

Engelska

aesthetic subjects

Svenska

etappavgång

Engelska

intermediate exit point

Svenska

e-tentamen (se digital tentamen)

Engelska

Svenska

etik

Engelska

ethics

Svenska

etikprövning

Engelska

ethical review

Svenska

etikprövningsnämnd

Engelska

Ethical Review Board

Svenska

etnologi

Engelska

ethnology

Svenska

etologi

Engelska

behavioural sciences biology

Svenska

EU:s utbytesprogram

Engelska

EU exchange programme

Svenska

EU-förordning

Engelska

EU regulation

Svenska

Europeiska yrkeskortet EPC

Engelska

European Professional Card
EPC

Svenska

evolutionsbiologi

Engelska

evolutionary biology

Svenska

examen

Engelska

qualification
diploma , degree

Svenska

examen (se examination)

Engelska

Svenska

examen på avancerad nivå

Engelska

second-cycle qualification

Svenska

examen på forskarnivå

Engelska

third-cycle qualification

Svenska

examen på grundnivå

Engelska

first-cycle qualification

Svenska

examensansökan

Engelska

application for a certificate

Svenska

examensarbete
självständigt arbete

Engelska

degree project
independent project

Svenska

examensbenämning

Engelska

title of qualification
title of degree , title of diploma

Svenska

examensbeskrivning

Engelska

qualification descriptor

Svenska

examensbevis

Engelska

degree certificate
diploma

Svenska

examensfrekvens

Engelska

graduation rate

Svenska

examenskrav

Engelska

qualification requirements
degree requirements , diploma requirements

Svenska

examensmål

Engelska

qualitative target

Svenska

examensordning

Engelska

System of Qualifications

Svenska

examensrätt (se examenstillstånd)

Engelska

Svenska

examensstruktur (se referensram för examina)

Engelska

Svenska

examenstillstånd

Engelska

degree-awarding powers
entitlement to award a qualification

Svenska

examenstillståndsprövning
prövning av examenstillstånd

Engelska

appraisal of degree-awarding powers

Svenska

examensutställning

Engelska

graduation exhibition

Svenska

examination

Engelska

summative assessment

Svenska

examinationsform

Engelska

mode of assessment
examination format

Svenska

examinationsmål (se mål för antal examina)

Engelska

Svenska

examinationsrätt (se examenstillstånd)

Engelska

Svenska

examinationstillfälle (se tentamenstillfälle)

Engelska

Svenska

examinator

Engelska

examiner

Svenska

examinera

Engelska

assess

Svenska

examinerad
högskoleexaminerad

Engelska

graduate
college graduate (amerikansk)

Svenska

excellent lärare

Engelska

distinguished university teacher
excellent teaching practitioner

Svenska

excellent lärare (se meriterad lärare)

Engelska

Svenska

exjobb (se examensarbete)

Engelska

Svenska

extern forskningsfinansiär

Engelska

source of external research funding

Svenska

externa medel

Engelska

external funding

Svenska

externfinansiering

Engelska

external funding
Till toppen av sidan