Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

S (157 termer)

Engelska Svenska
scholarly
scientific
vetenskaplig
scholarly publication
scientific publication
vetenskaplig publicering
scholarship
grant
stipendium
scholarship holder
scholarship recipient
stipendiat
science vetenskap
science park
research park
forskningspark
second cycle avancerad nivå
secondary employment bisyssla
secondary school grundskolans senare år
second-cycle courses and study programmes högskoleutbildning på avancerad nivå
utbildning på avancerad nivå
second-cycle qualification examen på avancerad nivå
section of an examination
examination component
tentamensdel
provdel
sectoral research body sektoriell forskningsorganisation
sector-specific research
sectoral research
sektorsforskning
sektoriell forskning
security guard väktare
selection urval
selection criterion urvalsgrund
urvalskriterium
selection group urvalsgrupp
selection procedure urvalsförfarande
selection regulations urvalsbestämmelse
selection rules and procedures urvalsregler
self funding egen finansiering
self-evaluation
self-evaluation report SER
självvärdering
självbedömning
self-funded doctoral student egenfinansierad doktorand
self-study
independent study
självstudier
semester termin
semester registration terminsregistrering
seminar seminarium
seminar course seminariekurs
senior lecturer /GB/
assistant professor /US/
lektor
universitetslektor högskolelektor
senior lectureship lektorat
senior university officers
Presidency /US/
universitetsledning
separate body for teacher education särskilt organ för lärarutbildning
shadow doctoral student skuggdoktorand
signal processing signalbehandling
site visit platsbesök
social and clinical pharmacy samhällsfarmaci och klinisk farmaci
social and economic geography social och ekonomisk geografi
social anthropology socialantropologi
social background social bakgrund
social imbalance social snedrekrytering
social medicine socialmedicin
social psychology socialpsykologi
social sciences socialvetenskap
social sciences samhällsvetenskap
social sciences interdisciplinary tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
social welfare benefits for students studiesociala förmåner
social work socialt arbete
sociology sociologi
software engineering programvaruteknik
soil sciences markvetenskap
source of external research funding extern forskningsfinansiär
special educational support särskilt pedagogiskt stöd
student access services
special mandate särskilda åtaganden
specialisation
specialism
programinriktning
specialisation inriktning
specialised
advanced in-depth
fördjupad
specialised higher education institution fackhögskola
specialised study in the main field fördjupning inom huvudområdet
progression inom huvudområdet
specialist area
area of expertise
sakområde
specialist competence specialistkompetens
specific entry requirements särskild behörighet
specific entry requirements
specific admission requirements
särskilda behörighetskrav
särskilda förkunskapskrav
specific languages språkstudier
specific literatures litteraturstudier
speech therapist logoped
spin-off company
spin-out company incubator company
avknoppningsföretag
inkubatorföretag
sport and fitness sciences idrottsvetenskap
spring semester vårtermin
stakeholder
potential employer
avnämare
standard academic year
regular academic year
normalstudieår
standard grant schablonbidrag
standardised specific entry requirements standardbehörighet
statement of recognition utlåtande om utländsk utbildning
strategic basic research riktad grundforskning
strategic research strategisk forskning
structural biology strukturbiologi
student student
student accommodation studentbostad
student ambassador studentambassadör
student assessment studieomdöme
student completion genomströmning
student completion rate genomströmningshastighet
student debt studieskuld
student exchange studentutbyte
student finance
student aid /US/
studiemedel
student finance
student aid /US/
studiestöd
student finance for third-cycle studies
student finance for doctoral studies
studiefinansiering på forskarnivå
student finance system
student aid system /US/
studiemedelssystem
student grant studiebidrag
student grant bidragsdel av studiemedel
student health service studenthälsovård
student influence studentinflytande
student loan studielån
student loan element återbetalningspliktig lånedel
student mobility studentmobilitet
student on freestanding course student på fristående kurs
student on placement
intern
praktikant
student registry studieregister
student representative studentrepresentant
student residence permit uppehållstillstånd för studenter
student social club studentnation
nation
student union submission studentinlaga
student welfare issues
student affairs /US/
studiesociala frågor
student visa studentvisum
students’ educational background utbildningsbakgrund för studerande
students’ union /UK/
student union /US/
studentkår
kår
students’ union fee kåravgift
students’ union membership kårtillhörighet
students’ union official kårfunktionär
students’ union position /UK/
student union position /US/
studentfackligt uppdrag
student-teacher ratio lärartäthet
studies on film filmvetenskap
study abroad utlandsstudier
study and career guidance
study and careers guidance educational and vocational guidance
studie- och karriärvägledning
study assignment pensum
study counsellor
study adviser career guidance counsellor
studievägledare
study environment studiemiljö
study guidance studievägledning
study performance studieprestation
study period läsperiod
study period studieperiod
study plan studieplan
study programmes board utbildningsnämnd
study resources
study material
läromedel
study route
course of study
studiegång
subatomic physics subatomär fysik
subject ämne
subject area ämnesområde
ämneskategori
subject knowledge ämneskunskap
subject-specific ämnesspecifik
subject-specific methodology ämnesmetodik
substance abuse beroendelära
substitute teacher
temporary cover /GB/
lärarvikarie
summative assessment examination
summative evaluation summativ utvärdering
summer course sommarkurs
supervised placement
supervised internship
handledd praktik
supervision
inspection
tillsyn
supervision handledning
supervision system handledarsystem
supervisor
tutor adviser
handledare
supervisory authority
regulatory authority
tillsynsmyndighet
supervisory responsibility
regulatory responsibility
tillsynsansvar
supplementary credit increment meritpoängskomplettering
supplementary loan merkostnadslån
supplementary qualification komplettering
surgery kirurgi
survey course
general course
översiktskurs
suspension avstängning
suspicion of misconduct misstanke om oredlighet
Swedish as first language svenska som modersmål
Swedish as second language
Swedish as an additional language
svenska som andraspråk
svenska 2 svenska två
Swedish Council for Higher Education Universitets- och högskolerådet
UHR
Swedish Higher Education Authority Universitetskanslersämbetet
UKÄ
Swedish Scholastic Aptitude Test
SweSAT
Högskoleprovet
System of Qualifications examensordning
Till toppen av sidan