Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Resultat:

213 träffar

S

Engelska

salary supplement

Svenska

uppdragstillägg

Engelska

sandwich course (se career-based course)

Svenska

Engelska

schedule (se timetable)

Svenska

Engelska

scheduled (se timetabled)

Svenska

Engelska

scheduling (se timetabling)

Svenska

Engelska

scholarly
scientific

Svenska

vetenskaplig

Engelska

scholarly publication
scientific publication

Svenska

vetenskaplig publicering

Engelska

scholarly publication (se research publication)

Svenska

Engelska

scholarship
grant

Svenska

stipendium

Engelska

scholarship holder
scholarship recipient

Svenska

stipendiat

Engelska

scholarship recipient (se scholarship holder)

Svenska

Engelska

school (se department)

Svenska

Engelska

school (se faculty)

Svenska

Engelska

school year (se academic year)

Svenska

Engelska

science

Svenska

vetenskap

Engelska

science park
research park

Svenska

forskningspark

Engelska

scientific (se scholarly)

Svenska

Engelska

scientific documentation (se research documentation)

Svenska

Engelska

scientific publication (se research publication)

Svenska

Engelska

scientific publication (se scholarly publication)

Svenska

Engelska

second cycle

Svenska

avancerad nivå

Engelska

second supervisor (se assistant supervisor)

Svenska

Engelska

secondary employment

Svenska

bisyssla

Engelska

secondary school

Svenska

grundskolans senare år

Engelska

second-cycle courses and study programmes

Svenska

högskoleutbildning på avancerad nivå
utbildning på avancerad nivå

Engelska

second-cycle qualification

Svenska

examen på avancerad nivå

Engelska

section of an examination
examination component

Svenska

tentamensdel
provdel

Engelska

sectoral research (se sector-specific research)

Svenska

Engelska

sectoral research body

Svenska

sektoriell forskningsorganisation

Engelska

sector-specific research
sectoral research

Svenska

sektorsforskning
sektoriell forskning

Engelska

security guard

Svenska

väktare

Engelska

selection

Svenska

urval

Engelska

selection criterion

Svenska

urvalsgrund
urvalskriterium

Engelska

selection group

Svenska

urvalsgrupp

Engelska

selection procedure

Svenska

urvalsförfarande

Engelska

selection regulations

Svenska

urvalsbestämmelse

Engelska

selection rules and procedures

Svenska

urvalsregler

Engelska

self funding

Svenska

egen finansiering

Engelska

self-evaluation
self-evaluation report , SER

Svenska

självvärdering
självbedömning

Engelska

self-evaluation report (se self-evaluation)

Svenska

Engelska

self-funded doctoral student

Svenska

egenfinansierad doktorand

Engelska

self-study
independent study

Svenska

självstudier

Engelska

semester

Svenska

termin

Engelska

semester registration

Svenska

terminsregistrering

Engelska

seminar

Svenska

seminarium

Engelska

seminar course

Svenska

seminariekurs

Engelska

senior lecturer
assistant professor (amerikansk)

Svenska

lektor
universitetslektor , högskolelektor

Engelska

senior lectureship

Svenska

lektorat

Engelska

senior university officers
Presidency (amerikansk)

Svenska

universitetsledning

Engelska

separate body for teacher education

Svenska

särskilt organ för lärarutbildning

Engelska

SER (se self-evaluation)

Svenska

Engelska

serve as faculty examiner (se publicly discuss and examine)

Svenska

Engelska

serve as student reviewer (se publicly discuss and examine)

Svenska

Engelska

shadow doctoral student

Svenska

skuggdoktorand

Engelska

signal processing

Svenska

signalbehandling

Engelska

sit an examination (se take an examination)

Svenska

Engelska

site visit

Svenska

platsbesök

Engelska

sixth-form college (se upper-secondary school)

Svenska

Engelska

skilled (se educated)

Svenska

Engelska

skills (se proficiency)

Svenska

Engelska

skills enhancement (se continuing professional development)

Svenska

Engelska

skills enhancement measures (se professional development courses)

Svenska

Engelska

social and clinical pharmacy

Svenska

samhällsfarmaci och klinisk farmaci

Engelska

social and economic geography

Svenska

social och ekonomisk geografi

Engelska

social anthropology

Svenska

socialantropologi

Engelska

social background

Svenska

social bakgrund

Engelska

social imbalance

Svenska

social snedrekrytering

Engelska

social medicine

Svenska

socialmedicin

Engelska

social psychology

Svenska

socialpsykologi

Engelska

social sciences

Svenska

samhällsvetenskap

Engelska

social sciences

Svenska

socialvetenskap

Engelska

social sciences interdisciplinary

Svenska

tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap

Engelska

social welfare benefits for students

Svenska

studiesociala förmåner

Engelska

social work

Svenska

socialt arbete

Engelska

sociology

Svenska

sociologi

Engelska

software engineering

Svenska

programvaruteknik

Engelska

soil sciences

Svenska

markvetenskap

Engelska

source of external research funding

Svenska

extern forskningsfinansiär

Engelska

special educational support

Svenska

särskilt pedagogiskt stöd
student access services

Engelska

special mandate

Svenska

särskilda åtaganden

Engelska

specialisation

Svenska

inriktning

Engelska

specialisation
specialism

Svenska

programinriktning

Engelska

specialised
advanced , in-depth

Svenska

fördjupad

Engelska

specialised higher education institution

Svenska

fackhögskola

Engelska

specialised study in the main field

Svenska

fördjupning inom huvudområdet
progression inom huvudområdet

Engelska

specialism (se specialisation)

Svenska

Engelska

specialist area
area of expertise

Svenska

sakområde

Engelska

specialist competence

Svenska

specialistkompetens

Engelska

specific admission requirements (se specific entry requirements)

Svenska

Engelska

specific entry requirements
specific admission requirements

Svenska

särskilda behörighetskrav
särskilda förkunskapskrav

Engelska

specific entry requirements

Svenska

särskild behörighet

Engelska

specific languages

Svenska

språkstudier

Engelska

specific literatures

Svenska

litteraturstudier

Engelska

speech therapist

Svenska

logoped

Engelska

spin-off company
spin-out company , incubator company

Svenska

avknoppningsföretag
inkubatorföretag

Engelska

spin-out company (se spin-off company)

Svenska

Engelska

sport and fitness sciences

Svenska

idrottsvetenskap

Engelska

spring semester

Svenska

vårtermin

Engelska

stakeholder
potential employer

Svenska

avnämare

Engelska

standard academic year
regular academic year

Svenska

normalstudieår

Engelska

standard grant

Svenska

schablonbidrag

Engelska

standardised specific entry requirements

Svenska

standardbehörighet

Engelska

statement of recognition

Svenska

utlåtande om utländsk utbildning

Engelska

strategic basic research

Svenska

riktad grundforskning

Engelska

strategic research

Svenska

strategisk forskning

Engelska

structural biology

Svenska

strukturbiologi

Engelska

student

Svenska

student

Engelska

student accommodation

Svenska

studentbostad

Engelska

student affairs (se student welfare issues)

Svenska

Engelska

student aid (se student finance)

Svenska

Engelska

student aid (se student finance)

Svenska

Engelska

student aid system (se student finance system)

Svenska

Engelska

student ambassador

Svenska

studentambassadör

Engelska

student assessment

Svenska

studieomdöme

Engelska

student attrition (se non-completion)

Svenska

Engelska

student completion

Svenska

genomströmning

Engelska

student completion rate

Svenska

genomströmningshastighet

Engelska

student debt

Svenska

studieskuld

Engelska

student exchange

Svenska

studentutbyte

Engelska

student finance
student aid (amerikansk)

Svenska

studiemedel

Engelska

student finance
student aid (amerikansk)

Svenska

studiestöd

Engelska

student finance for doctoral studies (se student finance for third-cycle studies)

Svenska

Engelska

student finance for third-cycle studies
student finance for doctoral studies

Svenska

studiefinansiering på forskarnivå

Engelska

student finance system
student aid system (amerikansk)

Svenska

studiemedelssystem

Engelska

student grant

Svenska

studiebidrag

Engelska

student grant

Svenska

bidragsdel av studiemedel

Engelska

student health service

Svenska

studenthälsovård

Engelska

student influence

Svenska

studentinflytande

Engelska

student loan

Svenska

studielån

Engelska

student loan element

Svenska

återbetalningspliktig lånedel

Engelska

student mobility

Svenska

studentmobilitet

Engelska

student on freestanding course

Svenska

student på fristående kurs

Engelska

student on placement
intern

Svenska

praktikant

Engelska

student registry

Svenska

studieregister

Engelska

student representative

Svenska

studentrepresentant

Engelska

student residence permit

Svenska

uppehållstillstånd för studenter

Engelska

student safety representative

Svenska

studerandeskyddsombud
studerandearbetsmiljöombud

Engelska

student social club

Svenska

studentnation
nation

Engelska

student union (se students’ union)

Svenska

Engelska

student union position (se students’ union position)

Svenska

Engelska

student union submission

Svenska

studentinlaga

Engelska

student welfare issues
student affairs (amerikansk)

Svenska

studiesociala frågor

Engelska

student visa

Svenska

studentvisum

Engelska

students’ educational background

Svenska

utbildningsbakgrund för studerande

Engelska

students’ union
student union (amerikansk)

Svenska

studentkår
kår

Engelska

students’ union fee

Svenska

kåravgift

Engelska

students’ union membership

Svenska

kårtillhörighet

Engelska

students’ union official

Svenska

kårfunktionär

Engelska

students’ union position
student union position (amerikansk)

Svenska

studentfackligt uppdrag

Engelska

student-teacher ratio

Svenska

lärartäthet

Engelska

studies at 100 % pace

Svenska

helfartsstudier

Engelska

studies at 25 % pace

Svenska

kvartsfartsstudier

Engelska

studies at 50 % pace

Svenska

halvfartsstudier

Engelska

studies on film

Svenska

filmvetenskap

Engelska

study (se academic study)

Svenska

Engelska

study abroad

Svenska

utlandsstudier

Engelska

study adviser (se study counsellor)

Svenska

Engelska

study and career guidance
study and careers guidance , educational and vocational guidance

Svenska

studie- och karriärvägledning

Engelska

study and careers guidance (se study and career guidance)

Svenska

Engelska

study assignment

Svenska

pensum

Engelska

study counsellor
study adviser , career guidance counsellor

Svenska

studievägledare

Engelska

study environment

Svenska

studiemiljö

Engelska

study guidance

Svenska

studievägledning

Engelska

study material (se study resources)

Svenska

Engelska

study performance

Svenska

studieprestation

Engelska

study period

Svenska

läsperiod

Engelska

study period

Svenska

studieperiod

Engelska

study plan

Svenska

studieplan

Engelska

study program (se programme syllabus)

Svenska

Engelska

study programmes board

Svenska

utbildningsnämnd

Engelska

study resources
study material

Svenska

läromedel

Engelska

study route
course of study

Svenska

studiegång

Engelska

subatomic physics

Svenska

subatomär fysik

Engelska

subject

Svenska

ämne

Engelska

subject area

Svenska

ämnesområde
ämneskategori

Engelska

subject knowledge

Svenska

ämneskunskap

Engelska

subject specialist (se external expert)

Svenska

Engelska

subject-specific

Svenska

ämnesspecifik

Engelska

subject-specific methodology

Svenska

ämnesmetodik

Engelska

substance abuse

Svenska

beroendelära

Engelska

substitute teacher
temporary cover

Svenska

lärarvikarie

Engelska

summarising chapter of a compilation dissertation (se introductory chapter of a compilation thesis)

Svenska

Engelska

summative assessment

Svenska

examination

Engelska

summative evaluation

Svenska

summativ utvärdering

Engelska

summer course

Svenska

sommarkurs

Engelska

supervised internship (se supervised placement)

Svenska

Engelska

supervised placement
supervised internship

Svenska

handledd praktik

Engelska

supervision

Svenska

handledning

Engelska

supervision
inspection

Svenska

tillsyn

Engelska

supervision system

Svenska

handledarsystem

Engelska

supervisor
tutor , adviser

Svenska

handledare

Engelska

supervisor (se director)

Svenska

Engelska

supervisors’ committee

Svenska

handledarkollegium

Engelska

supervisory authority
regulatory authority

Svenska

tillsynsmyndighet

Engelska

supervisory responsibility
regulatory responsibility

Svenska

tillsynsansvar

Engelska

supplementary credit increment

Svenska

meritpoängskomplettering

Engelska

supplementary documentation (se supplementary qualification)

Svenska

Engelska

supplementary loan

Svenska

merkostnadslån

Engelska

supplementary qualification
supplementary documentation

Svenska

komplettering

Engelska

supplementary teacher education

Svenska

kompletterande pedagogisk utbildning
KPU

Engelska

surgery

Svenska

kirurgi

Engelska

survey course
general course

Svenska

översiktskurs

Engelska

suspension

Svenska

avstängning

Engelska

suspicion of misconduct

Svenska

misstanke om oredlighet

Engelska

Swedish as an additional language (se Swedish as second language)

Svenska

Engelska

Swedish as first language

Svenska

svenska som modersmål

Engelska

Swedish as second language
Swedish as an additional language

Svenska

svenska som andraspråk
svenska 2 , svenska två

Engelska

Swedish Council for Higher Education

Svenska

Universitets- och högskolerådet
UHR

Engelska

Swedish Higher Education Authority

Svenska

Universitetskanslersämbetet
UKÄ

Engelska

Swedish Scholastic Aptitude Test
SweSAT

Svenska

Högskoleprovet

Engelska

SweSAT (se Swedish Scholastic Aptitude Test)

Svenska

Engelska

symposium (se conference)

Svenska

Engelska

System of Qualifications

Svenska

examensordning
Till toppen av sidan