Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Resultat:

140 träffar

A

Svenska

acceleratorfysik och instrumentering

Engelska

accelerator physics and instrumentation

Svenska

ackrediterad utbildning

Engelska

accredited programme

Svenska

ackrediterat universitet

Engelska

accredited university

Svenska

ackreditering

Engelska

accreditation

Svenska

adjungera

Engelska

co-opt

Svenska

adjungerad

Engelska

adjunct

Svenska

adjungerad lektor (se adjungerad)

Engelska

Svenska

adjungerad professor

Engelska

adjunct professor

Svenska

adjunkt
universitetsadjunkt , högskoleadjunkt

Engelska

lecturer

Svenska

admissions (se antagning)

Engelska

Svenska

admissions process (se antagning)

Engelska

Svenska

advisory committee to the president (se rektorsråd)

Engelska

Svenska

advisory committee to the vice-chancellor (se rektorsråd)

Engelska

Svenska

advisory to the president (se rektorsråd)

Engelska

Svenska

advisory to the vice-chancellor (se rektorsråd)

Engelska

Svenska

agronomexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Agriculture

Svenska

agronomie doktorsexamen

Engelska

Degree of Doctor of Philosophy in Agricultural Science

Svenska

agronomie licentiatexamen

Engelska

Degree of Licentiate in Agricultural Science

Svenska

agronomie magisterexamen

Engelska

Degree of Master of Agricultural Science (60 credits)

Svenska

agronomie masterexamen

Engelska

Degree of Master of Agricultural Science (120 credits)

Svenska

akademi

Engelska

academia
academic community

Svenska

akademiker

Engelska

university graduate
graduate , college graduate (amerikansk)

Svenska

akademisk avhandling
avhandling

Engelska

thesis
dissertation

Svenska

akademisk avhandling för licentiatexamen (se licentiatuppsats)

Engelska

Svenska

akademisk examen

Engelska

higher education qualification
academic qualification , university degree , university diploma

Svenska

akademisk högtid

Engelska

academic ceremony

Svenska

akademisk kvart

Engelska

academic tradition that lectures begin 15 minutes after the time announced

Svenska

akademisk utbildning (se högskoleutbildning)

Engelska

Svenska

aktivitetsgrad

Engelska

degree of activity

Svenska

ALE (se arbetslivserfarenhet)

Engelska

Svenska

ALF (se ALF-ersättning)

Engelska

Svenska

ALF-ersättning
Anslag för läkarutbildning och forskning , ALF

Engelska

funding for medical training and research

Svenska

algebra och logik

Engelska

algebra and logic

Svenska

allmän behörighet (se grundläggande behörighet)

Engelska

Svenska

allmän medicin

Engelska

general medicine

Svenska

allmän studieplan för högskoleutbildning på forskarnivå

Engelska

general syllabus for third-cycle programmes

Svenska

allmänna skolväsendet

Engelska

public education

Svenska

allmänt utbildningsområde
AUO

Engelska

general education studies

Svenska

allmänt utbildningsområde (se utbildningsvetenskaplig kärna)

Engelska

Svenska

alternativt urval

Engelska

alternative selection

Svenska

alumn

Engelska

alumnus (m.)
alumna (f.)

Svenska

alumnenkät

Engelska

alumni questionnaire
alumni survey

Svenska

alumnundersökning

Engelska

alumni survey

Svenska

alumnverksamhet

Engelska

alumni activities

Svenska

amanuens

Engelska

teaching assistant
administrative assistant

Svenska

analytisk kemi

Engelska

analytical chemistry

Svenska

anestesi och intensivvård

Engelska

anesthesiology and intensive care

Svenska

animalieproduktion

Engelska

animal husbandry

Svenska

anknytning till annan högskola

Engelska

affiliation to another higher education institution

Svenska

anmäla

Engelska

apply for
apply

Svenska

anmälan
ansökan , ansökning , anmälning

Engelska

application

Svenska

anmälning (se anmälan)

Engelska

Svenska

anmälningsavgift
ansökningsavgift

Engelska

application fee

Svenska

anmälningsblankett
ansökningsblankett

Engelska

application form

Svenska

anmälningskod
ansökningskod

Engelska

application code

Svenska

annan undervisande och forskande personal

Engelska

other academic staff

Svenska

anpassad studiegång

Engelska

adapted study route
adapted course of study

Svenska

anslag

Engelska

direct government funding

Svenska

Anslag för läkarutbildning och forskning (se ALF-ersättning)

Engelska

Svenska

anslagsfinansiering

Engelska

direct government funding

Svenska

anstånd med studier

Engelska

deferment of studies

Svenska

anställning

Engelska

employment

Svenska

anställning som professor

Engelska

professorship
chair

Svenska

anställningsbar

Engelska

employable

Svenska

anställningsbarhet

Engelska

employability

Svenska

anställningskategori

Engelska

employment category

Svenska

anställningsnämnd (se tjänsteförslagsnämnd)

Engelska

Svenska

anställningsordning

Engelska

appointments procedure
appointment system

Svenska

anställningsvillkor

Engelska

terms of employment

Svenska

ansökan (se anmälan)

Engelska

Svenska

ansökning (se anmälan)

Engelska

Svenska

ansökningsavgift (se anmälningsavgift)

Engelska

Svenska

ansökningsblankett (se anmälningsblankett)

Engelska

Svenska

ansökningskod (se anmälningskod)

Engelska

Svenska

antagen

Engelska

admitted

Svenska

antagen med villkor

Engelska

conditionally admitted

Svenska

antagning

Engelska

admission

Svenska

antagningsbesked

Engelska

admission decision

Svenska

antagningsbestämmelser

Engelska

admission regulations

Svenska

antagningsenhet

Engelska

admissions office

Svenska

antagningsomgång

Engelska

admissions round

Svenska

antagningsordning

Engelska

admission regulations

Svenska

antagningsprocess (se antagning)

Engelska

Svenska

antagningsprov

Engelska

entrance examination
entrance test

Svenska

antikvetenskap

Engelska

classical archaeology and ancient history

Svenska

apotekare

Engelska

pharmacist

Svenska

apotekarexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Pharmacy

Svenska

arbetslivsanknuten

Engelska

work-linked

Svenska

arbetslivsanknytning
yrkeslivsanknytning

Engelska

links with the world of work

Svenska

arbetslivserfarenhet
yrkeslivserfarenhet , ALE

Engelska

professional experience
work experience

Svenska

arbetslivsorienterad
yrkeslivsorienterad

Engelska

work oriented
work related

Svenska

arbetslivsrepresentant
yrkeslivsrepresentant

Engelska

labour market representative

Svenska

arbetslivsstudier

Engelska

work sciences

Svenska

arbetsmarknad

Engelska

labour market
employment market

Svenska

arbetsmedicin och miljömedicin

Engelska

occupational health and environmental health

Svenska

arbetsprov

Engelska

portfolio
work samples

Svenska

arbetsterapeut

Engelska

occupational therapist

Svenska

arbetsterapeutexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Occupational Therapy

Svenska

arbetsterapi

Engelska

occupational therapy

Svenska

arbetstidsavtal

Engelska

working hours agreement

Svenska

areell ekonomi

Engelska

agricultural economics

Svenska

areell teknik

Engelska

agricultural technology

Svenska

arkeologi

Engelska

archaeology

Svenska

arkitektexamen

Engelska

Degree of Master of Architecture

Svenska

arkitektur

Engelska

architecture

Svenska

arkitekturteknik

Engelska

architectural engineering

Svenska

aspirantutbildning (se kompletterande utbildning för akademiker med avslutad utländsk utbildning)

Engelska

Svenska

assistent med utbildningsbidrag

Engelska

research or teaching assistant with doctoral grant

Svenska

associate professor (se biträdande lektor)

Engelska

Svenska

associate professor (se lektor)

Engelska

Svenska

astronomi, astrofysik och kosmologi

Engelska

astronomy, astrophysics and cosmology

Svenska

atom- och molekylfysik och optik

Engelska

atom and molecular physics and optics

Svenska

audionom

Engelska

audiologist

Svenska

audionomexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Audiology

Svenska

auktoriserad tolk

Engelska

authorised interpreter

Svenska

auktoriserad translator

Engelska

authorised translator

Svenska

AUO (se allmänt utbildningsområde)

Engelska

Svenska

AUO (se utbildningsvetenskaplig kärna)

Engelska

Svenska

avancerad nivå

Engelska

second cycle

Svenska

avbryta

Engelska

interrupt
discontinue

Svenska

avgiftsbefriad

Engelska

non-fee paying
exempted from fees

Svenska

avgiftsfri undervisning

Engelska

free tuition

Svenska

avgiftsintäkter

Engelska

fee revenues

Svenska

avgiftsskyldig

Engelska

required to pay fees

Svenska

avgångsbetyg (se slutbetyg)

Engelska

Svenska

avhandling (se akademisk avhandling)

Engelska

Svenska

avhopp (se kvarvaro)

Engelska

Svenska

avhoppare

Engelska

drop-out

Svenska

avklarade högskolepoäng

Engelska

credits awarded
credits completed , credits earned

Svenska

avknoppningsföretag
inkubatorföretag

Engelska

spin-off company
spin-out company , incubator company

Svenska

avlagd examen

Engelska

qualification awarded
degree awarded , diploma awarded

Svenska

avlägga examen

Engelska

graduate

Svenska

avnämare

Engelska

stakeholder
potential employer

Svenska

avskilja

Engelska

expel

Svenska

avskiljande från utbildning

Engelska

expulsion from studies

Svenska

avslå

Engelska

reject

Svenska

avstängning

Engelska

suspension

Svenska

avtal

Engelska

agreement
contract

Svenska

avveckla utbildning

Engelska

discontinue a course or a study programme

Svenska

avvisa

Engelska

dismiss
reject
Till toppen av sidan