Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

B (101 termer)

Svenska Engelska
Bachelor's degree (se examen på grundnivå)
Bachelor's level qualification (se examen på grundnivå)
barn- och ungdomspedagogisk examen Bachelor of Education in Child and Youth Education
barnmorska midwife
barnmorskeexamen Postgraduate Diploma in Midwifery
basgrupp (se PBL-basgrupp)
basår (se basårsutbildning)
basårsutbildning foundation year programme
bearbetnings-, yt- och fogningsteknik manufacturing, surface and joining technology
bedöma assess
bedömargrupp assessment panel
panel of assessors
bedömning av kvalitetssäkringssystem quality assurance audit
bedömning av utländsk utbildning recognition of foreign qualifications
bedömningsgrund basis of assessment
bedömningshandboken Qualification Assessment Manual
befordra promote
befordran
befordring
promotion
befordringsprofessur (se anställning som professor)
begärt dokument requested document
behovsmotiverad forskning
behovsstyrd forskning
needs-driven research
behörig att utföra brandskyddskontroll authorised to conduct fire safety inspection
behörig sökande qualified applicant
behörig till studier qualified for entry
qualified for admission
behörighet entry requirements
admission requirements
behörighetsbevis för lärare qualified teacher status certificate
QTS certificate
behörighetsgivande förutbildning access programme
behörighetsgivande kurs prerequisite course
qualifying course
behörighetsintyg för utlandsstudier
behörighetsbevis för utlandsstudier
certificate of eligibility for higher education studies
behörighetskomplettering qualification to fulfil entry requirements
behörighetskrav
förkunskapskrav
entry requirements
admission requirements
behörighetskurs required course
behörighetsprövning assessment of qualifications
evaluation of qualifications
behörighetsregler entry regulations
admission regulations
beprövad erfarenhet proven experience
best practice
beroendelära substance abuse
beräkningsmatematik computational mathematics
beställande högskola
köpande högskola
contracting higher education institution
beställd utbildning contracted course
betalande student
betalstudent
fee-paying student
betyg grade
betygsgrad
betygssteg
grade
grade within a grading system
betygshandling certificate
betygskriterier grading criteria
betygsmedelvärde grade point average
grade average
betygsnämnd examining committee
grading committee
betygsrapportering registration of grades in student registry
betygsskala grading scale
betygssystem grading system
betygsunderlag basis of assessment
betygsurval (se urval)
betygsutdrag official transcript
betygsvärde course value
tariff points /GB/
betygsätta
sätta betyg
grade
bevilja undantag
ge dispens
exempt
waive
bidragsbeviljande myndighet funding authority
bidragsdel av studiemedel student grant
bifalla approve
bihandledare
biträdande handledare
assistant supervisor
second supervisor
bilaga till examensbevis diploma supplement
bildkonst visual arts
bildlärarexamen Bachelor of Education in Art and Design
bildning Bildung
education
bioenergi bioenergy
biofysik biophysics
bioinformatik
beräkningsbiologi
bioinformatics
computational biology
bioinformatik och systembiologi bioinformatics and systems biology
biokatalys och enzymteknik biocatalysis and enzyme technology
biokemi och molekylärbiologi biochemistry and molecular biology
biokemikalier biochemicals
biologi biology
biological sciences
biologisk systematik biological systematics
biomaterial bio materials
biomaterialvetenskap biomaterials science
biomedicinsk analytiker biomedical scientist
biomedicinsk analytikerexamen Degree of Bachelor of Science in Biomedical Laboratory Science
biomedicinsk laboratorievetenskap
biomedicinsk laboratorieteknologi
biomedical laboratory science
biomedical laboratory technology
bioprocessteknik bioprocess technology
biosanering bioremediation
bioteknik biotechnology
bioteknisk apparatteknik bioengineering equipment
bioteknisk etik bioethics
bioteknologi med applikationer på växter och djur agricultural biotechnology
bisyssla secondary employment
biträdande högskolelektor (se biträdande lektor)
biträdande lektor associate senior lecturer
assistant professor /US/
biträdande prefekt deputy head of department
assistant head of department
biträdande professor associate professor
biträdande professor associate professor
biträdande universitetslektor (se biträdande lektor)
bluffuniversitet diploma mill
Bolognaexpert Bologna Expert
Bolognaprocessen Bologna Process
bortfall non-completion
student attrition
bortfallsfrekvens attrition rate
non-completion rate
botanik botany
brandingenjörsexamen Degree of Bachelor of Science in Fire Protection Engineering
breddad rekrytering widening participation /GB/
broader recruitment
breddningsstudier complementary studies
bristande kvalitet Inadequate Quality
bruttostudietid maximum permitted period of study
byggproduktion construction management
Till toppen av sidan