Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Resultat:

161 träffar

C

Engelska

call for papers

Svenska

inbjudan att medverka i konferens

Engelska

call for proposals

Svenska

utlysning av forskningsmedel

Engelska

campus

Svenska

campus
universitetsområde

Engelska

campus course (se on-campus course)

Svenska

Engelska

campus student (se on-campus student)

Svenska

Engelska

campus-based course or study programme

Svenska

campusutbildning
campusbaserad utbildning

Engelska

cancelled course

Svenska

inställd kurs

Engelska

cancer and oncology

Svenska

cancer och onkologi

Engelska

cardiac and cardiovascular systems

Svenska

kardiologi

Engelska

career adviser (se career counsellor)

Svenska

Engelska

career counsellor
career adviser

Svenska

karriärvägledare

Engelska

career guidance
vocational guidance

Svenska

karriärvägledning

Engelska

career guidance counsellor (se guidance counsellor)

Svenska

Engelska

career guidance counsellor (se study counsellor)

Svenska

Engelska

career-based course
sandwich course

Svenska

varvad teoretisk och praktisk kurs

Engelska

career-development position

Svenska

meriteringsanställning

Engelska

caring sciences (se health sciences)

Svenska

Engelska

case study

Svenska

fallstudie

Engelska

catch-up examination

Svenska

uppsamlingstentamen

Engelska

cell and molecular biology

Svenska

cell- och molekylärbiologi

Engelska

cell biology

Svenska

cellbiologi

Engelska

Centre of Excellence in Higher Education

Svenska

framstående utbildningsmiljö

Engelska

ceramics

Svenska

keramteknik

Engelska

certificate

Svenska

intyg

Engelska

certificate

Svenska

betygshandling

Engelska

certificate (se diploma)

Svenska

Engelska

certificate of anticipated participation

Svenska

intyg över förväntat deltagande

Engelska

certificate of eligibility for higher education studies

Svenska

behörighetsintyg för utlandsstudier
behörighetsbevis för utlandsstudier

Engelska

certificate of professional competence

Svenska

kompetensbevis

Engelska

certificate of registration

Svenska

registreringsintyg

Engelska

certificate of results (se transcript of records)

Svenska

Engelska

chair (se professorship)

Svenska

Engelska

chartered (se registered)

Svenska

Engelska

cheating

Svenska

fusk

Engelska

chemical engineering

Svenska

kemiteknik

Engelska

chemical process engineering

Svenska

kemiska processer

Engelska

chemical sciences (se chemistry)

Svenska

Engelska

chemistry
chemical sciences

Svenska

kemi

Engelska

chief administrative officer
registrar

Svenska

förvaltningschef

Engelska

chief student safety representative

Svenska

huvudstuderandeskyddsombud
huvudstuderandearbetsmiljöombud

Engelska

chiropractor

Svenska

kiropraktor

Engelska

civil engineering (se built environment)

Svenska

Engelska

class (se cohort)

Svenska

Engelska

class (se teaching session)

Svenska

Engelska

class hours (se contact hours)

Svenska

Engelska

classical archaeology and ancient history

Svenska

antikvetenskap

Engelska

classical languages

Svenska

klassiska språk

Engelska

classroom (se teaching premises)

Svenska

Engelska

classroom instruction (se teacher directed learning)

Svenska

Engelska

climate research

Svenska

klimatforskning

Engelska

clinical assistant

Svenska

klinisk assistent

Engelska

clinical laboratory medicine

Svenska

klinisk laboratoriemedicin

Engelska

clinical medicine

Svenska

klinisk medicin

Engelska

clinical science

Svenska

klinisk vetenskap

Engelska

clinical training

Svenska

klinisk utbildning

Engelska

closing date for applications (se application deadline)

Svenska

Engelska

co-assessor

Svenska

medbedömare

Engelska

co-financing (se joint funding)

Svenska

Engelska

cohort
age group , class (amerikansk)

Svenska

årskull

Engelska

collaboration with commerce and industry

Svenska

näringslivssamverkan

Engelska

collaborative agreement (se partnership agreement)

Svenska

Engelska

college graduate (se graduate)

Svenska

Engelska

college graduate (se university graduate)

Svenska

Engelska

commercialisation of research

Svenska

kommersialisering av forskningsresultat

Engelska

common entry
common initial study period

Svenska

öppen ingång

Engelska

common initial study period (se common entry)

Svenska

Engelska

communication studies

Svenska

kommunikationsvetenskap

Engelska

communication systems

Svenska

kommunikationssystem

Engelska

compendium

Svenska

kompendium

Engelska

competence and skills

Svenska

färdighet och förmåga

Engelska

competence level

Svenska

kompetensnivå

Engelska

competence requirements
required qualifications

Svenska

kompetenskrav

Engelska

compilation thesis

Svenska

sammanläggningsavhandling

Engelska

complementary studies

Svenska

breddningsstudier

Engelska

completed course

Svenska

slutförd kurs

Engelska

completed education

Svenska

fullgjord utbildning
fullföljd utbildning

Engelska

completed high school education or equivalent (se completed upper secondary education or equivalent)

Svenska

Engelska

completed upper secondary education or equivalent
completed high school education or equivalent (amerikansk)

Svenska

gymnasiekompetens

Engelska

composite science and engineering

Svenska

kompositmaterial och kompositteknik

Engelska

compulsory course
mandatory course , obligatory course

Svenska

obligatorisk kurs

Engelska

compulsory students’ union membership

Svenska

kårobligatorium

Engelska

computational biology (se bioinformatics)

Svenska

Engelska

computational linguistics (se language technology)

Svenska

Engelska

computational mathematics

Svenska

beräkningsmatematik

Engelska

computer and information science

Svenska

data- och informationsvetenskap
datateknik

Engelska

computer engineering

Svenska

datorteknik

Engelska

computer room
ICT-suite

Svenska

datasal

Engelska

computer science

Svenska

datavetenskap
datalogi

Engelska

computer systems

Svenska

datorsystem

Engelska

computer vision and robotics

Svenska

datorseende och robotik

Engelska

condensed matter physics

Svenska

den kondenserade materiens fysik

Engelska

conditionally admitted

Svenska

antagen med villkor

Engelska

conditions of study

Svenska

studievillkor

Engelska

confer a doctor’s degree

Svenska

promovera

Engelska

conference
symposium

Svenska

symposium
vetenskaplig konferens

Engelska

construction management

Svenska

byggproduktion

Engelska

contact hours
class hours

Svenska

undervisningstid (2)

Engelska

continued registration

Svenska

fortsättningsregistrering

Engelska

continuing professional development
CPD

Svenska

fortbildning

Engelska

continuing professional development

Svenska

återkommande utbildning

Engelska

continuing professional development
CPD

Svenska

vidareutbildning

Engelska

continuing professional development
skills enhancement

Svenska

kompetensutveckling

Engelska

continuing professional development course
CPD course

Svenska

fortbildningskurs

Engelska

continuing professional development for teachers

Svenska

lärarfortbildning

Engelska

contract (se agreement)

Svenska

Engelska

contract education

Svenska

uppdragsutbildning

Engelska

contract research

Svenska

uppdragsforskning

Engelska

contracted course

Svenska

beställd utbildning

Engelska

contracting higher education institution

Svenska

beställande högskola
köpande högskola

Engelska

control engineering

Svenska

reglerteknik

Engelska

co-opt

Svenska

adjungera

Engelska

core education subjects
general education studies

Svenska

utbildningsvetenskaplig kärna
UVK

Engelska

corrosion engineering

Svenska

korrosionsteknik

Engelska

cost of administration
administrative cost

Svenska

förvaltningskostnad

Engelska

course
higher education course , university course

Svenska

kurs
universitetskurs , högskolekurs

Engelska

course certificate

Svenska

kursbevis

Engelska

course certificate

Svenska

utbildningsbevis

Engelska

course classification

Svenska

kursklassificering

Engelska

course code

Svenska

kurskod

Engelska

course component

Svenska

kursmoment

Engelska

course content

Svenska

kursinnehåll

Engelska

course coordinator
course director

Svenska

kursansvarig lärare
kursledare , kursansvarig

Engelska

course director (se course coordinator)

Svenska

Engelska

course evaluation

Svenska

kursvärdering

Engelska

course instance

Svenska

kurstillfälle

Engelska

course length

Svenska

kurslängd

Engelska

course level

Svenska

kursnivå

Engelska

course load (se credit load)

Svenska

Engelska

course of study (se study route)

Svenska

Engelska

course organisation
course structure

Svenska

kursuppläggning

Engelska

course participant

Svenska

kursdeltagare

Engelska

course participation

Svenska

deltagande i utbildning

Engelska

course provider

Svenska

kursanordnare

Engelska

course provider (se education provider)

Svenska

Engelska

course specification (se course syllabus)

Svenska

Engelska

course structure (se course organisation)

Svenska

Engelska

course syllabus
course specification

Svenska

kursplan

Engelska

course value
tariff points

Svenska

betygsvärde

Engelska

courses and programmes offered
range of programmes

Svenska

utbildningsutbud

Engelska

courses and study programmes

Svenska

utbildning (1)

Engelska

courses taken at a partner university abroad

Svenska

utlandsförlagd utbildning

Engelska

CPD (se continuing professional development)

Svenska

Engelska

CPD (se continuing professional development)

Svenska

Engelska

CPD course (se continuing professional development course)

Svenska

Engelska

creative and artistic subject

Svenska

konstnärligt ämne

Engelska

credit
higher education credit

Svenska

högskolepoäng

Engelska

credit increment

Svenska

meritpoäng

Engelska

credit load
course load

Svenska

studieåtagande

Engelska

credit transfer

Svenska

tillgodoräknande

Engelska

credit-bearing

Svenska

poänggivande

Engelska

credits awarded
credits completed , credits earned

Svenska

avklarade högskolepoäng

Engelska

credits awarded
grades awarded

Svenska

studieresultat

Engelska

credits completed (se credits awarded)

Svenska

Engelska

credits earned (se credits awarded)

Svenska

Engelska

criterion

Svenska

kriterium

Engelska

criterion-referenced grade

Svenska

målrelaterat betyg

Engelska

crop production

Svenska

växtproduktion

Engelska

cultural studies

Svenska

kulturstudier

Engelska

curriculum vitae
CV

Svenska

meritförteckning

Engelska

CV (se curriculum vitae)

Svenska

Engelska

cycle descriptor

Svenska

nivåbeskrivning
Till toppen av sidan