Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Resultat:

203 träffar

S

Svenska

sakkunnig

Engelska

external expert
subject specialist

Svenska

sakområde

Engelska

specialist area
area of expertise

Svenska

salskrivning

Engelska

written examination

Svenska

samarbetsavtal

Engelska

partnership agreement
collaborative agreement

Svenska

samfinansiering

Engelska

joint funding
co-financing

Svenska

samhällsbyggnadsteknik

Engelska

built environment
civil engineering

Svenska

samhällsfarmaci och klinisk farmaci

Engelska

social and clinical pharmacy

Svenska

samhällsvetenskap

Engelska

social sciences

Svenska

samhällsvetenskaplig fakultet

Engelska

faculty of social sciences

Svenska

samlat betygsdokument

Engelska

transcript of all secondary-level courses and grades

Svenska

samlat omdöme

Engelska

overall assessment

Svenska

sammanläggningsavhandling

Engelska

compilation thesis

Svenska

SAMO (se studerandeskyddsombud)

Engelska

Svenska

samordnad antagning

Engelska

pooled admissions system

Svenska

samverkan med det omgivande samhället (se samverkansuppgiften)

Engelska

Svenska

samverkansuppgiften
tredje uppgiften

Engelska

third stream activities

Svenska

sannolikhetsteori och statistik

Engelska

probability theory and statistics

Svenska

scenkonst

Engelska

performing arts

Svenska

schablonbidrag

Engelska

standard grant

Svenska

schema

Engelska

timetable
schedule

Svenska

schemalagd

Engelska

timetabled
scheduled

Svenska

schemaläggning

Engelska

timetabling
scheduling

Svenska

sekretessmarkerad personuppgift

Engelska

non-disclosable personal details

Svenska

sektoriell forskning (se sektorsforskning)

Engelska

Svenska

sektoriell forskningsorganisation

Engelska

sectoral research body

Svenska

sektorsforskning
sektoriell forskning

Engelska

sector-specific research
sectoral research

Svenska

seminariekurs

Engelska

seminar course

Svenska

seminarium

Engelska

seminar

Svenska

sen anmälan (se efteranmälan)

Engelska

Svenska

senior (se senior professor)

Engelska

Svenska

senior professor

Engelska

post retirement professor

Svenska

SHAMO (se huvudstuderandeskyddsombud)

Engelska

Svenska

signalbehandling

Engelska

signal processing

Svenska

sista anmälningsdag
sista ansökningsdag

Engelska

application deadline
closing date for applications

Svenska

sista ansökningsdag (se sista anmälningsdag)

Engelska

Svenska

sjukgymnast

Engelska

physiotherapist

Svenska

sjukgymnastexamen (se fysioterapeutexamen)

Engelska

Svenska

sjukhusfysiker

Engelska

medical physicist

Svenska

sjukhusfysikerexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Medical Physics

Svenska

sjuksköterska

Engelska

nurse

Svenska

sjuksköterskeexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Nursing

Svenska

självbedömning (se självvärdering)

Engelska

Svenska

självstudiekurs (se läskurs)

Engelska

Svenska

självstudier

Engelska

self-study
independent study

Svenska

självständigt arbete (se examensarbete)

Engelska

Svenska

självvärdering
självbedömning

Engelska

self-evaluation
self-evaluation report , SER

Svenska

sjöingenjörs- och maskinteknikerexamen

Engelska

Bachelor of Science in Marine Engineering

Svenska

sjöingenjörsexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Marine Engineering

Svenska

sjökaptens- och maskinteknikerexamen

Engelska

Bachelor of Science in Nautical Science

Svenska

sjökaptensexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Nautical Science

Svenska

skoglig doktorsexamen

Engelska

Degree of Doctor of Philosophy in Forestry

Svenska

skoglig högskoleexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Forestry

Svenska

skoglig kandidatexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Forestry

Svenska

skoglig licentiatexamen

Engelska

Degree of Licentiate of Science in Forestry

Svenska

skoglig magisterexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Forestry (60 credits)

Svenska

skoglig masterexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Forestry (120 credits)

Svenska

skogs- och jordbruksvetenskap

Engelska

forestry and agricultural sciences

Svenska

skogsmästarexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Forest Management

Svenska

skogsteknikerexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Forest Management

Svenska

skogsvetenskap

Engelska

forest science

Svenska

skriftlig tentamen

Engelska

written examination
written exam

Svenska

skriftligt omdöme

Engelska

written assessment

Svenska

skuggdoktorand

Engelska

shadow doctoral student

Svenska

slutbetyg

Engelska

final school grades

Svenska

slutförd kurs

Engelska

completed course

Svenska

slutgenomgång (se slutseminarium)

Engelska

Svenska

slutseminarium
slutgenomgång

Engelska

final review

Svenska

sluttentamen

Engelska

final examination

Svenska

slöjdlärarexamen

Engelska

Bachelor of Education in Crafts

Svenska

snedrekrytering

Engelska

recruitment imbalance

Svenska

social bakgrund

Engelska

social background

Svenska

social och ekonomisk geografi

Engelska

social and economic geography

Svenska

social omsorgsexamen

Engelska

University Diploma in Social Care

Svenska

social snedrekrytering

Engelska

social imbalance

Svenska

socialantropologi

Engelska

social anthropology

Svenska

socialmedicin

Engelska

social medicine

Svenska

socialpsykologi

Engelska

social psychology

Svenska

socialt arbete

Engelska

social work

Svenska

socialvetenskap

Engelska

social sciences

Svenska

sociologi

Engelska

sociology

Svenska

socionomexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Social Work

Svenska

sommarkurs

Engelska

summer course

Svenska

sommartermin (se sommarkurs)

Engelska

Svenska

specialistkompetens

Engelska

specialist competence

Svenska

specialistsjuksköterskeexamen

Engelska

Postgraduate Diploma in Specialist Nursing

Svenska

speciallärarexamen

Engelska

Postgraduate Diploma in Special Needs Training

Svenska

specialpedagogexamen

Engelska

Postgraduate Diploma in Special Educational Needs

Svenska

spikblad

Engelska

notification of submission of a doctoral thesis

Svenska

spikning

Engelska

notification of the date of the defence of a doctoral thesis

Svenska

språk och litteratur

Engelska

languages and literature

Svenska

språklaboratorium
inlärningsstudio

Engelska

language laboratory

Svenska

språkstudier

Engelska

specific languages

Svenska

språkteknologi
språkvetenskaplig databehandling

Engelska

language technology
computational linguistics

Svenska

språkverkstad

Engelska

language workshop

Svenska

språkvetenskap

Engelska

linguistics

Svenska

språkvetenskaplig databehandling (se språkteknologi)

Engelska

Svenska

SSO (se studerandeskyddsombud)

Engelska

Svenska

standardbehörighet

Engelska

standardised specific entry requirements

Svenska

statlig högskola

Engelska

public-sector university college

Svenska

statlig högskoleutbildning

Engelska

government funded higher education

Svenska

statligt universitet

Engelska

public-sector university

Svenska

statsanslag

Engelska

direct government funding

Svenska

statsbidrag

Engelska

indirect government funding

Svenska

statsvetenskap

Engelska

political science

Svenska

stiftelse

Engelska

foundation

Svenska

stiftelsehögskola

Engelska

endowed university college
independent foundation university

Svenska

stipendiat

Engelska

scholarship holder
scholarship recipient

Svenska

stipendium

Engelska

scholarship
grant

Svenska

strategisk forskning

Engelska

strategic research

Svenska

strukturbiologi

Engelska

structural biology

Svenska

strömningsmekanik och akustik

Engelska

fluid mechanics and acoustics

Svenska

student

Engelska

student

Svenska

student access services (se särskilt pedagogiskt stöd)

Engelska

Svenska

student på fristående kurs

Engelska

student on freestanding course

Svenska

student teaching /US/ (se praktik)

Engelska

Svenska

student teaching /US/ (se verksamhetsförlagd utbildning)

Engelska

Svenska

studentambassadör

Engelska

student ambassador

Svenska

studentbostad

Engelska

student accommodation

Svenska

studentfackligt uppdrag

Engelska

students’ union position
student union position (amerikansk)

Svenska

studenthälsovård

Engelska

student health service

Svenska

studentinflytande

Engelska

student influence

Svenska

studentinlaga

Engelska

student union submission

Svenska

studentkår
kår

Engelska

students’ union
student union (amerikansk)

Svenska

studentmobilitet

Engelska

student mobility

Svenska

studentnation
nation

Engelska

student social club

Svenska

studentpeng (se per capita-ersättning)

Engelska

Svenska

studentrepresentant

Engelska

student representative

Svenska

Studentsammanslutning

Engelska

association of students

Svenska

studentutbyte

Engelska

student exchange

Svenska

studentvisum

Engelska

student visa

Svenska

studerande (se student)

Engelska

Svenska

studerandearbetsmiljöombud (se studerandeskyddsombud)

Engelska

Svenska

studerandeskyddsombud
studerandearbetsmiljöombud

Engelska

student safety representative

Svenska

studerandeskyddsrepresentant (se studerandeskyddsombud)

Engelska

Svenska

studie

Engelska

academic study
study

Svenska

studie- och karriärvägledare (se studievägledare)

Engelska

Svenska

studie- och karriärvägledning

Engelska

study and career guidance
study and careers guidance , educational and vocational guidance

Svenska

studie- och yrkesvägledare

Engelska

guidance counsellor
career guidance counsellor

Svenska

studie- och yrkesvägledarexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Arts in Study and Career Guidance

Svenska

studie- och yrkesvägledning (se studie- och karriärvägledning)

Engelska

Svenska

studieavbrott

Engelska

non-completion

Svenska

studieavgift

Engelska

tuition fee
tuition (amerikansk)

Svenska

studiebidrag

Engelska

student grant

Svenska

studiedokumentationssystem (se studieregister)

Engelska

Svenska

studiefinansiering på forskarnivå

Engelska

student finance for third-cycle studies
student finance for doctoral studies

Svenska

studieförsäkran

Engelska

declaration of enrolment

Svenska

studiegång

Engelska

study route
course of study

Svenska

studieintyg

Engelska

transcripts and certificates

Svenska

studielån

Engelska

student loan

Svenska

studiemedel

Engelska

student finance
student aid (amerikansk)

Svenska

studiemedelssystem

Engelska

student finance system
student aid system (amerikansk)

Svenska

studiemiljö

Engelska

study environment

Svenska

studieomdöme

Engelska

student assessment

Svenska

studieort

Engelska

location

Svenska

studieovan miljö

Engelska

non-academic background

Svenska

studieperiod

Engelska

study period

Svenska

studieplan

Engelska

study plan

Svenska

studieplan (se kursplan)

Engelska

Svenska

studieplan (se utbildningsplan)

Engelska

Svenska

studieplats

Engelska

place

Svenska

studieprestation

Engelska

study performance

Svenska

studier av offentlig förvaltning

Engelska

public administration studies

Svenska

studieregister

Engelska

student registry

Svenska

studierektor

Engelska

director of studies

Svenska

studieresultat

Engelska

credits awarded
grades awarded

Svenska

studies (se vetenskap)

Engelska

Svenska

studieskuld

Engelska

student debt

Svenska

studiesociala frågor

Engelska

student welfare issues
student affairs (amerikansk)

Svenska

studiesociala förmåner

Engelska

social welfare benefits for students

Svenska

studiestöd

Engelska

student finance
student aid (amerikansk)

Svenska

studietakt
kurstakt

Engelska

rate of study
pace of study

Svenska

studietid

Engelska

programme length

Svenska

studieuppehåll

Engelska

approved leave from studies

Svenska

studievillkor

Engelska

conditions of study

Svenska

studievägledare

Engelska

study counsellor
study adviser , career guidance counsellor

Svenska

studievägledning

Engelska

study guidance

Svenska

studieåtagande

Engelska

credit load
course load

Svenska

ställföreträdande prefekt (se proprefekt )

Engelska

Svenska

stödundervisning

Engelska

learning support

Svenska

subatomär fysik

Engelska

subatomic physics

Svenska

successiv fördjupning

Engelska

progressive specialisation

Svenska

summativ utvärdering

Engelska

summative evaluation

Svenska

summer session (se sommarkurs)

Engelska

Svenska

svenska 2 (se svenska som andraspråk)

Engelska

Svenska

svenska som andraspråk
svenska 2 , svenska två

Engelska

Swedish as second language
Swedish as an additional language

Svenska

svenska som modersmål

Engelska

Swedish as first language

Svenska

svenska två (se svenska som andraspråk)

Engelska

Svenska

symposium
vetenskaplig konferens

Engelska

conference
symposium

Svenska

systemvetenskap, informationssystem och informatik

Engelska

information systems

Svenska

systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning

Engelska

information systems, social aspects

Svenska

SYV (se studie- och yrkesvägledare)

Engelska

Svenska

säljande högskola (se verkställande högskola)

Engelska

Svenska

särskild behörighet

Engelska

specific entry requirements

Svenska

särskilda behörighetskrav
särskilda förkunskapskrav

Engelska

specific entry requirements
specific admission requirements

Svenska

särskilda förkunskapskrav (se särskilda behörighetskrav)

Engelska

Svenska

särskilda åtaganden

Engelska

special mandate

Svenska

särskilt meriterad lärare (se excellent lärare)

Engelska

Svenska

särskilt meriterad lärare (se meriterad lärare)

Engelska

Svenska

särskilt organ för lärarutbildning

Engelska

separate body for teacher education

Svenska

särskilt pedagogiskt stöd
student access services

Engelska

special educational support

Svenska

sätta betyg (se betygsätta)

Engelska

Svenska

sökande

Engelska

applicant

Svenska

söktryck

Engelska

applicants per place
acceptance ratio , acceptance rate
Till toppen av sidan