Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

�� (192 termer)

Svenska Engelska
adjungerad lektor (se adjungerad)
admissions (se antagning)
admissions process (se antagning)
advisory committee to the president (se rektorsråd)
advisory committee to the vice-chancellor (se rektorsråd)
advisory to the president (se rektorsråd)
advisory to the vice-chancellor (se rektorsråd)
allmän behörighet (se grundläggande behörighet)
allmänt utbildningsområde (se utbildningsvetenskaplig kärna)
antagningsprocess (se antagning)
aspirantutbildning (se kompletterande utbildning för akademiker med avslutad utländsk utbildning)
associate professor /US/ (se biträdande lektor)
associate professor /US/ (se lektor)
AUO (se utbildningsvetenskaplig kärna)
avgångsbetyg (se slutbetyg)
avhopp (se kvarvaro)
Bachelor's degree (se examen på grundnivå)
Bachelor's level qualification (se examen på grundnivå)
basgrupp (se PBL-basgrupp)
basår (se basårsutbildning)
befordringsprofessur (se anställning som professor)
betygsurval (se urval)
biträdande högskolelektor (se biträdande lektor)
biträdande universitetslektor (se biträdande lektor)
case (se fallstudie)
central antagning (se samordnad antagning)
clinical placement (se praktik)
clinical placement (se verksamhetsförlagd utbildning)
clinical rotations (se praktik)
clinical rotations (se verksamhetsförlagd utbildning)
clinical training (se praktik)
clinical training (se verksamhetsförlagd utbildning)
Degree of licentiate (se examen på forskarnivå)
digital hemtentamen (se hemtentamen)
discussant (se opponent)
diskutant (se opponent)
distansstudier (se distansutbildning)
distanstentamen (se tentamen på annan ort)
djursjukvårdarexamen (se djursjukskötarexamen)
docentur (se docent)
doctoral degree (se examen på forskarnivå)
doctoral level qualification (se examen på forskarnivå)
doktorandtjänst (se doktorandanställning)
ekvivalering (se erkännande)
e-lärande (se webbaserad distansutbildning)
enstaka kurs (se fristående kurs)
e-tentamen (se digital tentamen)
examen (se examination)
examensrätt (se examenstillstånd)
examensstruktur (se referensram för examina)
examinationsrätt (se examenstillstånd)
examinationstillfälle (se tentamenstillfälle)
excellent lärare (se meriterad lärare)
exjobb (se examensarbete)
fakultetsopponent (se opponent)
fil. dr (se filosofie doktorsexamen)
fil.dr (se filosofie doktorsexamen)
filosofie doktor (se filosofie doktorsexamen)
for credit (se poänggivande)
forskarexamen (se examen på forskarnivå)
forskarstudier (se högskoleutbildning på forskarnivå)
forskartjänst (se forskaranställning)
fortsättningskurs (se kurs)
fördjupningskurs (se kurs)
förvaltningschef (se universitetsdirektör )
gemensam antagning (se samordnad antagning)
general degree (se generell examen)
grundexamen (se examen på grundnivå)
grundkurs (se kurs)
grundläggande högskoleutbildning (se högskoleutbildning på grundnivå)
grundutbildning (se högskoleutbildning på grundnivå)
grundutbildningsnivå (se grundnivå)
grundutbildningsnämnd (se fakultetsnämnd)
gäststudent (se inresande student)
gäststudent (se internationell student)
gäststuderande (se inresande student)
head of academy (se prefekt)
head of school (se prefekt)
helfartsstudier (se heltidsstudier)
huvudämne (se huvudområde)
håp (se helårsprestation)
hås (se helårsstudent)
högskolerektor (se rektor)
högskolestudier (se högskoleutbildning)
icke-poänggivande (se poänggivande)
incomplete (se rest)
inresande student (se internationell student)
institutionschef (se prefekt)
institutionsföreståndare (se prefekt)
intagen (se antagen)
intagning (se antagning)
inträdesprov (se antagningsprov)
juris kandidatexamen (se juristexamen)
kandidatnivå (se grundnivå)
kommundoktorand (se företagsdoktorand)
komvux (se gymnasial vuxenutbildning)
kursutvärdering (se kursvärdering)
kvarvarande (se kvarvaro)
landstingsdoktorand (se företagsdoktorand)
ledningsråd (se rektorsråd)
legitimationsyrke (se reglerat yrke)
lektorstjänst (se lektorsanställning)
LIA (se lärande i arbetslivet)
licentiate degree (se examen på forskarnivå)
lärartjänst (se läraranställning)
läroplan (se utbildningsplan)
Master's degree (se examen på avancerad nivå)
Master's level qualification (se examen på avancerad nivå)
meriterad lärare (se excellent lärare)
moment (se kursmoment)
multipel examen (se dubbel examen)
munta (se muntlig tentamen)
non-credit (se poänggivande)
non-credit-bearing (se poänggivande)
not-for-credit (se poänggivande)
nätbaserad distansutbildning (se webbaserad distansutbildning)
nätbaserad utbildning (se webbaserad distansutbildning)
nättentamen (se digital tentamen)
nätutbildning (se webbaserad distansutbildning)
online examination (se digital tentamen)
onlinetentamen (se digital tentamen)
opponering (se opposition)
paper (se konferensartikel)
peer reviewer (se opponent)
PhD (se examen på forskarnivå)
postdoktor (se postdoktorsanställning)
postgraduate student (se doktorand)
poäng (se högskolepoäng)
preparandkurs (se propedeutisk kurs)
professur (se anställning som professor)
promoverad (se doktorspromotion)
provdisputation (se slutseminarium)
provtillfälle (se tentamenstillfälle)
påbyggnadskurs (se kurs)
påbyggnadsutbildning (se högskoleutbildning på avancerad nivå)
qualified first-choice applicants per admitted student (se söktryck)
reading list (se kurslitteratur)
recognition of prior learning (se validering av reell kompetens)
resttentamen (se rest)
retake (se omtentamen)
retention (se kvarvaro)
samverkan med det omgivande samhället (se samverkansuppgiften)
senior (se senior professor)
sommartermin (se sommarkurs)
student teaching /US/ (se praktik)
student teaching /US/ (se verksamhetsförlagd utbildning)
studentpeng (se per capita-ersättning)
studerande (se student)
studie- och karriärvägledare (se studievägledare)
studie- och yrkesvägledning (se studie- och karriärvägledning)
studiedokumentationssystem (se studieregister)
studieplan (se kursplan)
studieplan (se utbildningsplan)
studies (se vetenskap)
summer session (se sommarkurs)
SYV (se studie- och yrkesvägledare)
särskilt meriterad lärare (se excellent lärare)
särskilt meriterad lärare (se meriterad lärare)
teaching placement (se praktik)
teaching placement (se verksamhetsförlagd utbildning)
teaching practice (se praktik)
teaching practice (se verksamhetsförlagd utbildning)
tematisk studie (se tematisk utvärdering)
terminsavgift (se studieavgift)
Test (se adjungera)
tillkännagivande av disputation (se spikning)
tillstånd att utfärda examen (se examenstillstånd)
timanställd lärare (se timlärare)
tjänst (se anställning)
traineeprogram (se traineeutbildning)
traineeship (se praktik)
universitetsrektor (se rektor)
universitetsstudier (se högskoleutbildning)
uppsamling (se uppsamlingstentamen)
uppsamlingstillfälle (se uppsamlingstentamen)
uppsamlingsvecka (se uppsamlingstentamen)
utbildningsplats (se helårsprestation)
utbildningsplats (se helårsstudent)
utländsk student (se inresande student)
utresande student (se internationell student)
varning (se disciplinär åtgärd)
webbtentamen (se digital tentamen)
webbutbildning (se webbaserad distansutbildning)
vetenskaplig ledare (se forskningsledare)
vetenskaplig undersökning (se studie)
vetenskaplig uppsats (se uppsats)
vetenskapskvinna (se forskare)
vetenskapsman (se forskare)
vice rektor (se vicerektor)
vicedekan (se vice dekan)
yrkeshögskola (se yrkeshögskoleutbildning)
ämnes- och programutvärdering (se utbildningsutvärdering)
Till toppen av sidan